مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

مقاله علمی با منبع :
بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران-  …
متغیر کنترل

رضایت شغلی

منبع: یافته های پژوهش
نتایج آزمون نشان می دهد با کنترل اثر متغیر واسطه ای نیز رابطه مثبت میان برند و تعهد سازمانی همچنان وجود دارد.
۴-۸٫ تجزیه و تحلیل چند متغیره
در این بخش به تجزیه و تحلیل چند متغیره ی متغیر ها پرداخته می شود. بدین منظور از تحلیل مسیر که از طریق رگرسیون چند متغیره انجام میشود، استفاده خواهد شد. تحلیل مسیر، شکلی از تحلیل رگرسیون کاربردی است که در آن برای هدایت کردن مسئله با آزمون فرضیههای پیچیده، از نمودار مسیر استفاده میشود. تحلیل مسیر، ما را قادر میسازد تا به اهمیت نسبی پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم و بیاثری مدل با مجموعهای از دادهها پی ببریم. جهت آزمون اعتبار کلی مدل پژوهش از ضریب تعیین استفاده میشود.
همان طور که در فرضیه¬های اصلی تحقیق نیز بیان شده است، در این پژوهش، علاوه بر تأثیر مستقیم برند بر تعهد
سازمانی، تأثیر غیرمستقیم آن نیز با تعدیل متغیر رضایت شغلی بررسی می شود. به منظور درک بهتر، در این قسمت
مدل پژوهش نیز ارائه شده است.
شکل ۴-۱: مدل کلی پژوهش
برند
تعهد سازمانی
منبع: چرناتونی(۲۰۰۲)
۴-۸-۱٫ رگرسیون چندگانه مرحله اول
در مرحله اول اثرات مستقیم برند بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از رگرسیون در مرحله اول
به صورت زیر می باشد.
۴-۳۴: جدول نتایج رگرسیون در مرحله اول

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصلاح شده انحراف معیار تخمین دوربین-واتسون
۰٫۸۶۳ ۰٫۷۴۴ ۰٫۷۴۳ ۰٫۲۵۸ ۱٫۸۳۸

منبع: یافته های پژوهش
در این قسمت از تحلیل رگرسیون به بررسی این نکته پرداخته می شود که آیا می‌توان برای بررسی رابطه این متغیرها از رگرسیون استفاده کرد یا نه؟ برای همین منظور از آزمون دوربین- واتسون برای بررسی استقلال خطاها استفاده گردید. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد فرضیه صفر یعنی وجود همبستگی بین خطاها رد می‌شود. از آن جایی که مقدار آماره دوربین- واتسون (۸۳۸/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در این جدول ضریب تعیین برای مرحله اول رگرسیون ۰٫۷۴۴ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۷۴ درصد تغییرات در متغیر تعهد سازمانی با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در جدول بعد مقبولیت مدل به لحاظ آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۳۵: جدول آنالیز واریانس مرحله اول

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت