بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 10

بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 10
  1. تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری آنها تاثیر معناداری دارد.
  2. تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها تاثیر معناداری دارد.

1-7- روش شناسی
1-7-1- نوع روش پژوهش
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (بازرگان و سرمد، 1387).
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس این پژوهش از نظر هدف،کاربردی می باشد بدلیل اینکه سعی دارد به بررسی بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای میان سهامداران بپردازد که نتایج آن می تواند منجر به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران در خرید و فروش اوراق بهادار گردد و همچنین موجب توسعه دانش کاربردی در زمینه مالی رفتاری شود.
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد. تحقیق توصیفی شامل مجوعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (بازرگان و سرمد، 1387). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر بیان و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی است چرا که به توصیف ویژگی های متغیرها و روابط بین آنها به طور طبیعی و بدون دستکاری می پردازد.
در تحقیق توصیفی- همبستگی رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. از لحاظ نوع ارتباط، دارای همبستگی می باشد؛ از لحاظ روش اجرا، پیمایشی می باشد که در اين نوع تحقيق هدف بررسي توزيع ويژگي هاي يک جامعه است که در آن پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند و پژوهشگر سعی دارد با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش بپردازد؛ از نظر ماهیت داده ها، کمی می باشد چون داده های حاصل از پرسشنامه را در قالب مدل لیکرت تبدیل به داده های کمی می کند؛ از نظر زمان اجرا نیز پیمایشی می باشد به دلیل اینکه به مرور زمان پژوهش تکمیل خواهد شد.
1-7-2- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه ی مالی رفتاری می باشد.
قلمرو زمانی: نیمه اول سال 1393
قلمرو مکانی: تمامی کارگزاری های بورس اوراق بهادار استان زنجان
1-8- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش است، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان هستند که تماما در شهر زنجان مستقر می باشند که تعداد آنها محدود بوده و محقق بر اساس میزان دسترسی به تعدادی از آنان مراجعه خواهد کرد.
بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهامی می باشند که به کارگزاران مراجعه می کنند.
به علت بزرگی و نامحدود بودن جامعه آماری جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری استفاده می شود (آذر و مؤمنی، 1387). در نتیجه با توجه به محدود بودن جامعه آماری این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش 384 نفر تخمین زده شد.
(1-1)
1-9- روش گردآوری اطلاعات
این پژوهش در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد:
مرحله اول مطالعات کتابخانه اي است که برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی و منابع فارسی و لاتین موجود در پایگاه هاي اینترنتی و کتابخانه اي استفاده می شود.
مرحله دوم تحقیقات میدانی می باشد که به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات
در کل ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب شده در این پژوهش، بررسی اسناد و مدارک موجود، کتابها، پرسشنامه، اینترنت و فیش برداری و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار ميباشد ولي اصلي ترين ابزار براي گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها پرسشنامه میباشد که حاوی تعدادي سؤال درباره متغيرهاي مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. اين سؤالات با استفاده از تكنيك هاي خاص و نيز مقياس ها به گونه اي ساخته مي شود كه بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه يا نمونه مورد مطالعه گردآوري كرد.
1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود. از آمار توصیفی جهت تعیین ویژگی های جامعه آماری مانند فراوانی های مشخصات پاسخ دهندگان و متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش استفاده می شود. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده می شود. از آنجاییکه هر یک از فرضیه ها دارای یک متغیر مستقل می باشد در نتیجه از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که این آزمون نیاز به پیش فرض هایی دارد، این پیش فرض ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف (جهت اثبات نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش) و از آزمون دوربین واتسون (برای ازمون استقلال خطاها) اجرا می شود.
1-12- مراحل انجام پژوهش
مراحل انجام پژوهش از ابتدا تا انتهای انجام آن در شکل 1-1 ارائه شده است.
مطالعه کتابخانه ای
تنظیم چارچوب تئوریک
بازخور
تنظیم الگوی مفهومی بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای سهامداران حقیق
تنظیم پرسشنامه
مطالعات میدانی:

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان- قسمت 43

mop