بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۵

بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۵

اطلاعیه سود تقسیمی سهام: سیگنال جریان نقدی در مقابل فرضیه جریان نقدی آزاد
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

لانگ و لیتزنبرگر

 

 

۱۹۸۹

 

 

اثر جریان نقدی آزاد را مورد تایید قرار دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت مثبت سهام با افزایش سود تقسیمی شرکت­های که فرصت سرمایه گذاری کمی دارند مرتبط است و با Q توبین اندازه گیری می­ شود.

 

 

 

فرصت های سرمایه گذاری و واکنش بازار به تصمیمات هزینه سرمایه

 

 

چانگ و
چارنگونگ

 

 

۱۹۹۸

 

 

شواهدی مبنی بر ارتباط جریان نقدی آزاد با افزایش قیمت سهام در حضور فرصت های رشد وجود دارد.

 

 

 

جریان نقدی آزاد و ارزش شرکت در بلند مدت: شواهدی از بررسی ارزش سرمایه گذاری

 

 

وگت و ویو

 

 

۲۰۰۰

 

 

شرکت­هایی که پول نقد اضافه بین سهاداران توزیع می­ کنند، در بلند مدت به بازده بالاتر از متوسط دست می­یابند

 

 

 

جریان نقدی آزاد، نظارت بر بدهی و مدیریت سیاست انتخاب LIFO/FIFO

 

 

گوول

 

 

۲۰۰۴

 

 

مدیران با مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد تمایل دارند از روش موجودی اولین صادره از اولین وارده بجای روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده نمایند که نتیجه آن حداکثر شدن مزایای مالیاتی در دوره افزایش قیمت­ها است.

 

 

 

مدیریت سود، مازاد جریان نقدی آزاد و نظارت خارجی

 

 

چانگ، فریس و کیم

 

 

۲۰۰۵

 

 

شرکت های با فرصت رشد کم و جریان نقدی اضافی در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده و بدین علت از افزایش درآمد اقلام تعهدی استفاده می کنند.

 

 

 

سهامداران متعدد بزرگ، نظارت و هزینه های ضمنی حقوق صاحبان سهام

 

 

ناجا و
همکاران

 

 

۲۰۰۸

 

 

حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.

 

 

 

ارزش پول نقد اضافی و اداره شرکت ها: مدارک و شواهد از لیست متقابل ایالت متحده

 

 

فریسارد و
سالوا

 

 

۲۰۱۰

 

 

وجوه نقدی اضافی را وجوهی که بیش از نیاز عملیات یا سرمایه گذاری باشد و وجوهی که بالاتر از میزان پیش بینی در سطح بهینه است، تعریف نمودند. همچنین در تحقیق خود بیان می کنند که جهت رسیدن به سطح بهینه؛ مقدار لازم وجوه نقد، فرصت های رشد و محدودیت های تامین مالی تعیین کننده خواهد بود.

 

 

 

خارج از نمونه پیش بینی جریان نقدی و توزیع سود بین سهامداران

 

 

فرانسیس

 

 

۲۰۱۱

 

 

توزیع سود بین سهامداران در زمره عواملی چون اندازه شرکت، در پیش بینی جریان نقدی آزاد موثر خواهد بود.

 

 

جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات خارجی
۲-۶-۲- پژوهش­های داخل کشور
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعین کننده نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۲ به این نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصت های رشد و ریسک با نسبت تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی به بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه مدت و بلند مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری آن های پایین است، بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۰ به این نتیجه رسیده است که تعداد سهامداران عادی، دارایی های وثیقه ای و جریان های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند. پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۴ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت های رشد سرمایه گذاری سودآور و درصد سوزیع سود ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد که با یافته های نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
پایداری سود بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارند. اما، اندازه شرکت تنها بر رابطه بین سود عملیاتی با بازده سهام تاثیرگذار است(محمودی، ۱۳۸۸). بررسی رابطه بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی نشان از آن دارد که بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معکوس وجود دارد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، ۱۳۸۸).
مدیران قادرند اقلام تعهدی را مطابق میل خود تعدیل نمایند. بطوری که سود تعهدی نسبت به سود نقدی از پایداری کمتری در پیش بینی سودهای آتی برخوردار است اما سرمایه گذاران، پایداری سودهای تعهدی آتی را بیش از واقع برآورد کرده و در نتیجه ارزش سهام را اشتباه ارزیابی می کنند. یافته‌ها نشان می­دهد، در سال‌هایی که عملکرد سهام بد است، اجزای تعهدی و نقدی سود از پایداری کمتری برخوردار هستند. اما در سال هایی که بازده سهام خوب است، سودهای تعهدی از پایداری کمتر و سودهای نقدی از پایداری بیشتری نسبت به سال­هایی که عملکرد سهام، عادی است برخوردار هستند(حامدی، ۱۳۸۸).
بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود از منظر تئوری نمایندگی نشان می­دهد با افزایش محافظه ­کاری، توزیع سود سهام کاهش می­یابد و به بیان دیگر پایداری سود همزمان با افزایش محافظه ­کاری کاهش می یابد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، ۱۳۸۸). پایداری سود، یکی از عواملی است که در اندازه ­گیری کیفیت سود حائز اهمیت فراوان می­باشد. به طور کلی، گفته می­ شود هر چه سود پایدارتر باشد، دارای کیفیت بالاتری است(تاکر، ۱۳۸۹). بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش­گذاری عایدات و فرصت­های رشد آتی نشان می­دهد که سود جاری، با رشد سهم بازار افزایش می یابد، اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصتهای رشد رابطه معناداری وجود ندارد(سینایی و رشیدی زاده، ۱۳۸۹).
حسابداری
مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می­ کنند، و به عبارتی بهتر، مدیریت سود در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه و غیرسودمند می­باشد(تقوی، جبارزاده و خدایار یگانه، ۱۳۸۹). همچنین، میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معناداری ندارد. جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر­گذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود اثر دارند(هاشمی و کمالی، ۱۳۸۹).
دستگیر و شریفی (۱۳۹۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در حالت وجود فرصتهای رشد، بین ساختار سرمایه و سود تقسیمی رابطه منفی وجود دارد و در صورت نبود فرصت­های رشد، رابطه مثبت و معنی داری خواهد داشت. همچنین، بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیرخطی و معناداری وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معناداری بر این رابطه دارد. (سینایی، سلگی و محمدی، ۱۳۹۰). ایزدی نیا و کربلایی کریم (۱۳۹۰) در پژوهشی به شناسایی متغیرهای منتخب مالی موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و رابطه ی جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم را بصورت جدا از هم با بازده سهام مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد با بازده سهام ارتباطی ندارد. خلاصه موارد مطرح شده بصورت جدول زیر بیان می گردد:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *