برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک

Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

1-7- روش تحقیق
غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یااستراتژی رانشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است وشامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله ،جمع آوری اطلاعات ونتیجه گیری اند.جزئیات این رویه های خاص تاحدودزیادی باروش تحقیق معین می شود.هریک ازاین روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند.دانستن روش های گوناگون برای محقق واستفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارد. (خاکی،1386،202) [do_widget id=kl-erq-2]
ازنظرروش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
از مطالعه کتابخانه ای برای تدوین مبانی نظری – انتخاب مدل و پیشینه تحقیق و از مطالعه میدانی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه ، پرسشنامه برنامه ریزی نیروی انسانی و پرسشنامه تفکر استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت رابطه این دو پرسشنامه با هم سنجیده شده است.
1-9- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی وبالاترمی باشد که تعداد آنها 83 نفرمی باشد. به دلیل تعداد کم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده می شود، بنابراین در این تحقیق نمونه گیری صورت نگرفته است.
1-10- جامعه تحقیق
قلمرو موضوعی: مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی
قلمرو زمانی: مرداد 1393
قلمرو مکانی: شرکت سرمایه گذاری غدیر
1-11- تعریف اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق
تفکر استراتژیک : معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم ناپیوستگی های کسب و کار، طرح ریزی اقدامات براساس یادگیری های جدید،هنر استفاده از موقعیتها وبحران ها برای خلق موقعیت برتر ومزیت رقابتی برای سازمان تفکر استراتژیک از دیدگاه مینتزبرگ ، یک فرآیند سنتز ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه از کسب و کار را در ذهن ایجاد می کند.( لورنس،57،1999)
برنامه ریزی نیروی انسانی: فرایندی است برای تضمین این که نیاز های سازمان به منابع انسانی دقیقاً شناسایی و برای برآورده ساختن آنها برنامه هایی آماده شده است، برنامه ریزی منابع انسانی براین باور مبتنی است که کارکنان مهم ترین منبع استراتژیک سازمان هستند در عین حال به موضوعات گسترده ای نیز که به روش های استخدام و توسعه کارکنان به منظور بهبود اثر بخشی سازمان مربوط میشوند نیز توجه دارد.(آرمسترانگ 2006،164)
پیشروی با فرضیه : دردﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻠﻮ از اﻃلاﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎی زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزی و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳـﻮی اﻫـﺪاف اﺳـﺖ . اﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻳﻜـﻲ از وﺟـﻮه ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺖ . .(غفاریان واحمدی 1382،131)
تفکر در زمان : با توجه به گذشته و در نظر داشتن حال وبسط آن به آینده در واقع می بایست همواره (تفکر به موقع ) داشت .(غفاریان واحمدی 1382،131)
تمرکز بر هدف : اراده ای درونی و استوار در راستای رسیدن به اهداف وآرمان ها بوده و تمرکز در جهت دار ساختن و قدرتمند نمودن استراتژی ها را می طلبد. .(غفاریان واحمدی 1382،131)
فرصت طلبی هوشمندانه: در کل هوشمندی نسبت به محیط راشامل شده و توجه به تحولات فضای کسب و کار و فرصت های حاصل از آن را می طلبد. .(غفاریان واحمدی 132،1382)
فصل دوم
مبانی نظری
بخش اول: ادبیات تحقیق
2-1- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آن
سابقه مفاهیم استراتژی به 340 سال قبل از میلاد مسیح(ع) باز می گردد. قدیمی ترین اثری که در این مورد وجود داردنظریات ژنرال چینی سان تزوا در کتابخانه جاودانه « هنر جنگ» است وی در این کتاب چگونگی استفاده از مفاهیم استراتژی برای غلبه بر دشمن راتشریح کرده است.
اما سرآغاز برنامه ریزی استراتژیک به شکل امروزی آن دهه 1960است، جنگ جهانی دوم بستر اتخاذ تصمیمات استراتژیک متعددی است برای کشور های درگیر بود.پس از پایان جنگ وزارت دفاع آمریکا این تجربیات را در قالب روش« برنامه ریزی استراتژیک» فرموله کرد و آن را در برنامه آموزش افسران ارشد خود جای داد . این ایده ها یا بکارگیری فرماندهان برجسته نظامی در صنایع دنیای کسب و کار راه یافت و منشأ تحولات مهمی در این حوزه گردید . در سال 1962 آلفرد چندلر ، استاددانشگاه هاروارد ، نتیجه مطالعات خود را بروی شرکت های بزرگ آمریکایی منتشر ساخت و در آن فرایند تصمیم گیری های استراتژیک مدیران ارشد را تشریح کرد. چندلر مقاله ای منتشر کرد و طی آن ضرورت توجه سازمان به آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود را مطرح ساخت . وی به کمک همکاران خود روش تحلیل swot را ارائه و آن رابه عنوان ابزاری برای دستیابی به بهترین تطابق ممکن بین شرایط داخلی و خارجی سازمان معرفی کرد. در همان سال ایگورانسوف مدیر عامل شرکت لاهید الکترونیکز ایده های چندلر را برای برنامه ریزی شرکت بکار گرفت.و به موقعیت های قابل توجهی دست یافت . این دستاورد ها نظر مدیران،سازمان هاو محافل آکادمیک را به این رویکرد جلب کرد .
دهه 1960و1970 را می توان اوجح شکوفایی رویکردهای کلاسیک استراتژیک دانست. در این دوران ابزار و متدولوژی های متعددی مانند ماتریس ( گروه مشاوران بوستون ) ، تحلیل فاصله و تحلیل swot عرضه شد. مقالات زیادی در خصوص ابعد مختلف استراتژی انتشار و این مفاهیم به دوره
های دانشگاه راه یافت.