بیمه نامه و محتوای آن و اعتبارات اسنادی

بیمه نامه و محتوای آن و اعتبارات اسنادی

اصطلاحات بازرگانی بین المللی خصوصاً اینکوترمز که طرفین قرارداد در قراردادهای صادراتی به کار می برند معمولاً مشخص می سازد که کدام یک از طرفین باید هزینه بیمه را تقبل نماید.
هر گاه خریدار بخواهد تعهداتی بیش از این حداقل را در قرارداد بگنجاند باید تصریح نماید که مبنای قرارداد اینکوترمز به انضمام هر گونه ترتیبات اضافی مورد نظر اوست. بر اساس شرایط « سی آی پی » خریدار مسئولیت کلیه خطرهای احتمالی متوجه کالا را از زمانی که در اختیار اولین حمل کننده گذاشته می شود به عهده می گیرد.
Widget not in any sidebars

در مواردی که خریدار موظف به پرداخت هزینه بیمه به طور جداگانه می باشد ممکن است از فروشنده تقاضا کند که ترتیب بیمه کالا را به هزینه خریدار و بر طبق دستورات او بدهد. البته وقتی که فروشنده این کار را انجام می دهد او به نمایندگی و به حساب خریدار اقدام می نماید و نه به حساب خودش ، درست همانند موردی که قرارداد مقرر می دارد فروشنده کالا را به هزینه خود بیمه کند (یعنی در حقیقت هزینه بیمه جزء قیمت کالا منظور می گردد).
طرفی که قرارداد بیمه را منعقد می کند ممکن است مستقیماً با شرکت بیمه تماس بگیرد و یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر وی درباره نوع بیمه مورد نیاز کالا و خطرهایی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند ، به دلال دستور می دهد و دلایل نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه یا نمایندگانش را فراهم می آورد. به محض توافق در مورد قرارداد دلال ممکن است بیمه نامه موقت یا یادداشتی را به منظور توضیح قرارداد منعقده جهت بیمه گذار ارسال دارد.
البته طبق عرف و رویه متحدالشکل اعتبارات اسنادی بیمه نامه های موقت که توسط دلالان بیمه صادر شده مورد قبول نخواهد بود مگر اینکه اعتبار صراحتاً قبول آن را اجازه دهد. به هر حال طرفین قرارداد باید بدانند که چنین اسنادی را شرکت بیمه و یا نمایندگی های آن صادر نمی کنند و بنابراین هیچ گونه تعهدی را برای آن ایجاد نمی نماید.
بعضی از کشورها لازم می دانند که کلیه کالاهایی که وارد کشورشان می شوند، توسط شرکتهای بیمه ملی ،بیمه گردند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالا باید قبل از توافق در مورد موافقت نامه های بیمه ابتدا بررسی کنند که آیا چنین قواعدی در کشورشان وجود دارد یا نه.
امروز با اجرای جدید و متنوع طرحهای عمرانی ، ارزش حقیقی و تجاری آن افزونی می یابد که افزایش بی شمار ریسک را در پی خواهد داشت. غفلتی ناچیز ممکن است عواقب بسیار بزرگی به شکل خسارت یا زیان داشته باشد. قیمت پیشنهادی پیمانکاران در مناقصه اغلب فاقد حاشیه برای مقابله با ضررهای اضافی است به همین دلیل آنان برای جلوگیری از اتفاقات حوادث و خسارتهای غیرقابل پیش بینی نیاز به حمایت دارند همین نیاز است که آنان را به سوی به کارگیری بیمه هدایت می کند. برخی بیمه های مهندسی در طول اجرای پروژه های عمرانی از این قرار است.
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه عدم نفع مقدم کارفرما
بیمه جامع پروژه
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن
بند اول : بیمه نامه
بیمه نامه سندی است که ترتیبات بیمه را توضیح می دهد و حقوق طرفین قرارداد را تعیین می کند. این سند را شرکت بیمه و یا نمایندگان آن صادر می کنند و نوعاً شامل جزئیات زیر است :
– نام و امضای بیمه گر
– نام بیمه گذار
– مشخصات خطرهای تحت پوشش
– مشخصات محموله
– محلی که در آنجا مطالبات قابل پرداخت به انضمام مشخصات نماینده ای که از او باید مطالبه خسارت کرد.
– امضای بیمه گذار ، اما اگر حق مطالبه خسارت را بتوان به طرف دیگری معمولاً خریدار منتقل کرد که در این صورت ظهرنویسی سند توسط او نیز مورد نیاز می باشد.
– تاریخ صدور.
بند دوم : محتوای بیمه نامه ها
در بیمه نامه ها جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تاسیسات متعلق به پیمانکار باید نام کارفرما به عنوان ذی نفع درج گردد و قبل از شروع هر کار به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییری در محتوی یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه ها باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه ها بیمه گذار موضوع بیمه و طرف ذی نفع از آن باید به وضوح بیان شده باشد.

مدیر سایت