تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش مهارت های ارتباطی

تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش مهارت های ارتباطی

نتایج پژوهش نشان داد که:
1. بین جو سازمانی و فشار روانی رابطه معناداری وجود دارد،
2. در تعیین رابطه بین جو سازمانی باشاخص های فشار روانی ، بیش ترین رابطه به شاخص مسایل مربوط به دانش آموزان تعلق دارد،
Widget not in any sidebars

3. رابطه بین شاخص های جو سازمانی و فشار روانی معنادار است
4. خاتونی، ملاحسنی و خوئینیها (1388) تحقیقی با عنوان “بررسی فشار روانی و عوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین ” انجام شد که یافته ها نشان داد که شدت فشار روانی در اکثریت حسابداران در حد شدید بود(25/46 %).ارتباط معناداری بین میزان فشار روانی تجربه شده و جنس، سن و سابقه کار کارکنان وجود داشت(001 /0> p ) به طوریکه زنان شاغل در این حرفه و نیز کارکنانی که دارای سن و سابقه کار کمتری بودند شدت فشار روانی بالاتری را تجربه می کردند.همچنین مهمترین عامل ایجاد کننده فشار روانی در این کارکنان بار کاری نقش بود که نسبت به سایر عوامل در اولویت اول قرار گرفت.
5. تحقیقی با عنوان “تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار روانی کارشناسان” توسط کاظمی، جاویدی وآرام (1389) انجام شد که این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار روانی کارشناسان شهرداری شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با دوگروه کنترل و آزمایش است. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش معنادار فشار روانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس ازمداخله آزمایشی درسطح p<0.05 بود در زیر مقیاس های فشار روانی فقط در دو بعد «حمایت همکار» و «ارتباط» در سطح p<0.05 کاهش معنادار مشاهده شد، در سایر زیرمقیاس ها (تقاضا، کنترل، حمایت مسوول، نقش و تغییرات) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
6. صفرزاده و همکاران (1391)، در پژوهشی به بررسی “بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی” پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی می گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
7. تیمورنژاد و نجف بیگی و بهمنی (1390) تحقیقی تحت عنوان “شناسائی و رتبه بندی موانع فرهنگی در پیاده سازی مدیریت دانش در بین واحدهای ستادی و تولیدی شرکت ایران خودرو” انجام دادند که هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که چه موانع فرهنگی بر سر راه سازمان های بزرگ داخلی که مایلند مدیریت دانش را پیاده سازی نمایند، وجود دارد.
بعد از مطالعه و مقایسه استانداردهای اروپایی و شناسایی موانع فرهنگی اجرای مدیریت دانش، پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تهیه گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 195 نفر از بین کارکنان شرکت ایران خودرو انتخاب شده و داده های جمع آوری شد. با استفاده از آزمون اسپیرمن، همبستگی بین متغیرها بررسی شد و با آزمون فریدمن موانع فرهنگی رتبه بندی صورت گرفت.
با توجه به نتایج بدست آمده، کلیه موارد به عنوان موانع فرهنگی در اجرای مدیریت دانش از نظر کارکنان مورد تایید قرار گرفت؛ و همچنین بر اساس رتبه بندی های انجام شده، سیستم پاداش نامناسب مهمترین مانع شناسایی شده است. موانع دیگر به ترتیب اهمیت، عدم موفقیت در انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا به تازه واردها، ترس از شکست، کمبود اعتماد متقابل، اختلاف در بیان و عملکرد مدیران و در نهایت سندروم «این در اینجا اختراع نشده است» می باشند.
با توجه به اولویت بندی موانع، مدیران ارشد سازمان بایستی بیشترین توجه را روی سیستم پاداش و انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا متمرکز نمایند. همچنین می توانند، با توجه به اولویت های تعیین شده در این پژوهش، با استفاده از نظرات کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه، برای کاستن و یا از بین بردن موانع، اقدامات و برنامه ریزی لازم را تنظیم و اجرا نمایند
8. رنجبرفرد و همکاران (1392) تحقیقی تحت عنوان “شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب وکار” انجام دادند که این مقاله به منظور بررسی تفاوت های مدیریت دانش در هر یک از فرایند های کسب وکار، طبقه بندیِ مناسبی ارائه می کند. در این طبقه بندی، فرایندهای کسب وکار به چهار دسته فرایندهای جریان کارگرا، اطلاعات گرا، تصمیم گرا و مشارکت گرا تقسیم می شوند . سپس در مورد ویژگیها و مهمترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می شود . مطالعه ی ادبیات به شکل گیری گزاره های احتمالی در مورد مهمترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از چهار نوع فرایند منجر شد. گزاره های احتمالی از طریق انجام دو مطالعه ی موردی در یک فرایند جریان کارگرا و یک فرایند تصمیم گرا بررسی و فرضیه های پیشنهادی ارائه شده است. یافته های این پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد که در پیاده سازی نوآوری های مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی داشته باشند و با توجه به نوع فرایندهای منتخب برای پیاده سازی مدیریت دانش، نسبت به رفع مهمت
رین موانع مربوطه اقدام کنند. نتایج این پژوهش، بررسی و بهبود گزاره های احتمالی مربوط به فرایندهای اطلاعات گرا و مشارکت گرا و همچنین آزمون فرضیه های مطرح شده درباره ی مهمترین موانع مدیریت دانش در چهار نوع فرایند کسب وکار، نقطه ی آغازی برای ادامه پژوهش های آتی است.
9. ربیعی و نوروزی (1390) تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدل و الگوریتمی در راستای بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)” انجام دادند که در این تحقیق چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل هیسیگ در 4 محور ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در بانک اقتصاد نوین به لحاظ خصوصیات برتر این بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته 61 سوالی با ضریب آلفای کرونباخ 95% است که در طی جلسات توجیهی برای نمونه مورد بررسی تکمیل گردیده است که با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری T نتیجه گیری شده است که این بانک در 2 محور ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و با اولویت بندی محورها با استفاده از آزمون فریدمن منابع انسانی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در درجه اهمیت بالایی جهت بهبود فرایند مدیریت دانش قرار دارند. در ادامه، مدلی برای اولویت بندی چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی مدیریت دانش و بهبود کارایی فرایند پیاده سازی ارائه گردیده است. به نظر نویسندگان، الگوریتم پیشنهادی می تواند در سازمان های مشابه قابلیت تعمیم پذیری داشته، در هر سازمانی با روش سنجش مشابه با این مقاله، جهت بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش به کار برود.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روشهای آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی تحقیق
در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و نهایی، 1386). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و نهایی، 1386). ویژگی های این تحقیق به طور خلاصه به شرح زیر است:
بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می‌کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم کرد. (حافظ نیا، 1377).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار میگیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی بهره گرفته است این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.
متغیرهای تحقیق
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود. متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیق حاضر عبارتند از:

مدیر سایت