مطالعه طولی ربرت (2000) بر روی 97 زوج در یک دوره سه ساله در پژوهش رابطه بین کناره گیری از تعامل عاطفی مثبت و اثر آن بر رضایت زناشویی، نشان داد که کناره گیری یکی از همسران در مقابل سرزنش سوزان و انتقادیش دارد دیگری بگونه نیرومندی تعارض و پیشگویی کننده پریشانی بعدی در روابط زناشویی است.(خزایی 1385).
کیتزمن (2000) تحقیقی تحت عنوان ((تاثیرات تعارضات زناشویی و اختلال در وظایف سرپرستی)) بود.( میلر ، ترجمه بهاری 1385).
مارکمن ،رینک ،فلوید ،واستانلی (1999): تحقیقی در طول پنج سال در زمینه ارزشیابی تاثیر برنامه پیشگیری از پریشانی زناشویی به وسیله آموزش کنترل تعارض و ارتباط انجام دادند. برنامه پیشگیری و افزایش ارتباط برنامه ای شامل 5 جلسه آموزش مهارتهای ارتباطی و کنترل تعارض بود. نتایج نشان داد که 5 سال پیشگیری، زوج های آموزش دیده(در مقایسه با گروه کنترل) سطح بالاتری از مهارتهای ارتباطی مثبت و سطح پایین تری از مهارتهای ارتباطی منفی و خشونت را نشان دادند. (سعیدیان 1382). [do_widget id=kl-erq-2]
وچینیچ و دیگران (1998) پژوهشی تحت عنوان جناحهای سوم در تعارضات زناشویی انجام دادند. آنان وضعیت 52 نفر را در زمان شام بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سایر اعضای خانواده به طور مکرر به تعارضات زن و شوهر ملحق می شوند و آنان یا سعی در ختم تعارضات زن و شوهر دارند و یا عملا به آنان کمک می رسانند.(سعیدیان 1382).
اسکات (1997)37زوج داوطلب را مورد پژوهش قرار دادند. شرکت کنندگانی که نمرات برتری در هوش هیجانی بدست آورده بودند به نحو معناداری از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار بودند. علاوه بر این افرادی که نفرات برتری در هوش هیجانی به همسرانشان داده بودند به نحو معناداری از رضایت زناشویی بیشتری بهره مند بودند. در این پژوهش نمرات هوش هیجانی هر فرد با نمره همسرش جمع شد که این بار نیز، نمره مرکب هوش هیجانی زوجین به نحو معناداری با رضایت زناشویی آنها مربوط بود.همچنین رابطه هر یک از مولفه های هوش هیجانی و روابط بین فردی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افرادی که نمرات بیشتری در توانایی خود کنترلی و تنظیم هیجانات خود کسب کردند حتی در موقعیتهای دشوار و پر فشار نیز در تعامل با دیگران و در برقراری یک ارتباط خوب موفق بودند. همچنین آنهایی که امتیازات بالاتری در توانایی درک و احساسات خود و دیگران داشتند. در موقعیتهای گروهی که همکاری موثر ضرورت دارد شیوه رگرسیون دو متغیری در همه مقیاس های مورد نظر در نتیجه مداخله درمانی روانی بین دو گروه آزمایشی، کنترل اختلاف معناداری وجود داشت و نشان دهنده اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بود.( میلر ، ترجمه بهاری 1385).
2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری:
همانطور که ملاحظه می گردد در زمینه تعارضات زناشویی و تاثیر هر یک از فنون زوج درمانی عقلانی عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است. اما بدلیل گستردگی منابع و عوامل تعارض و افزایش جنبه های مختلف تعارض در زوجین نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و مطالعات عمیقتر در این حیطه همواره محسوس است. لازم به ذکر است که تمامی تحقیقاتی که به بررسی تاثیر فنون زوج درمانی عقلانی عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر بر تعارضات زوجین صورت گرفته اند اثر بخش بودن هر دو روش را مورد تائید قرار دادند . همچنین تنها تحقیق یافت شده در زمینه مقایسه دو روش عقلانی عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در حل تعارضات زوجین توسط فرحبخش 1383 صورت گرفته که نتایج حاصل از این پژوهش نیز موید تاثیر هر دو روش مذکور در حل تعارضات زوجین می باشد.
در پژوهش حاضر پژوهشگر تلاش کرد تا علاوه بر موارد سنجیده شده در پژوهشهای قبلی ، بدلیل گستردگی عوامل و شرایط تعیین کننده تعارض در زوجین عوامل دیگری نظیر اختلال در ارتباط و تعیین میزان اثربخشی هر یک از روشهای مذکور به تفکیک جنسیت نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
همچنین لازم به ذکر است که هر یک از دو شیوه عقلانی عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر بر جنبه های مختلفی از جمله کاهش تفکرات غیر منطقی، انتخاب عملکرد، مهارتهای اجتماعی، ارتباطهای بین فردی، تغییر سبکهای ابراز هیجان و …. می تواند تاثیر داشته باشد و امکان تحقیقات زیادی در هر یک از این زمینه ها را برای پژوهشگران فراهم سازد.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1) مقدمه :
در پژوهش حاضر برای بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان پژوهش گر دست به مداخله زده و دو شیوه مورد نظر را از بین سایر شیوه های زوج درمانی انتخاب و بر روی آزمودنی ها مورد اجرا درآورده است در این پژوهش آزمودنی ها به صورت تصادفی در هر یک از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند و قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل بر روی دو گروه آزمایش میزان متغیر وابسته را در آزمودنی ها اندازه گیری و نتایج بدست آمده با گروه کنترل مقایسه گردیده که استفاده از تمام موارد فوق نیازمند استفاده از شیوه های مناسب اجرا می باشد . در این فصل پژوهش گر ، به توضیح روش اجرای این پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری و همچنین روش جمع آوری اطلاعات و شیوه های تجزیه و تحلیل آماری و مراحل اجرای پژوهش می پردازد

3-2) طرح پژوهش:
طرح مورد استفاده در این پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.
خلاصه مراحلی که برای انجام پژوهش دنبال شده به شرح زیر می باشد:
جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل
اجرای پیش آزمون و جمع آوری داده های بدست آمده از اجرای پیش آزمون
اجرای متغیرهای مستقل(شیوه درمانی واقعیت درمانی و شیوه درمانی عقلانی – عاطفی الیس ) بر آزمودنی های دو گروه
اجرای پس آزمون و جمع آوری داده های بدست آمده از اجرای آزمون