تحقیق با موضوع ارتباط کلامی و نشانه شناسی

[do_widget id=kl-erq-2]

12-3 تصویر چیست؟
واژه تصویر (image در انگلیسى و فرانسه) چنان کاربردهاى گسترده و متنوعى دارد که ارائه تعریفى ساده و جامع و مانع دشوار مى نماید. یکى از قدیمى ترین تعریف هاى «تصویر» از افلاطون است: «نخست سایه ها و سپس بازتاب هایى را که مى توان بر سطح آب یا بر سطح اشیاى صیقلى و براق مشاهده کرد و تمامى این نوع از بازنمایى ها را «تصویر» مى نامم». بنابراین «تصویر» چیزى ثانوى است که انعکاس یا بازنمایى حقیقت یا واقعیت دیگرى است.
حدوداً از ده سال پیش به پیشنهاد استادان رشته ارتباط تصویری، دانشکده های هنر واژه ی « نشانه» به جای« آرم» و«لوگو» مورد استفاده قرار گرفت. با گسترش دامنه ی رشته نشانه شناسی که موضوع بررسی آن« نشانه» است بدیهی است که دیگر نمی توان نشانه را با مفهوم محدود« آرم» یا «لوگو» بکار برد از این رو به استناد فرهنگ لغات«هزاره»،«لاروس»و«معین»،دراین تحقیق از همان واژه ی آرم استفاده شده است که نزدیکترین معادل«لوگو»وازطرفی آشناترین واژه برای افراد جامعه ما نیز هست.
13-3 آرم چیست؟
آرم نشانه ای مشخص ومعرف دولت،اداره،مؤسسه،کارخانه ومانندآن.
در بین نظریه های گوناگونی که تاکنون درباره ی ارتباط ارائه شده اند، نظریه رومن یاکوبسن که درباره ی ارتباط کلامی است کاملترین بحث محسوب می شود. بنا به نظریه ی یاکوبسن کارکرد ارتباط کلامی شش جنبه یا شش عنصر اصلی دارد.
نخستین عنصر فرستنده ی پیام است. سوژه ای اندیشمند که می تواند پیامی با معنا و قابل تحلیل را برای گیرنده یا گیرندگانی ارسال کند. فرستنده را می توان کارگردان، نقاش، عکاس، معمار طراح صنعت و یا طراح گرافیک فرض کرد. اینان مؤلف اثری هستند که پیام اصلی را در آثار خود ارائه می دهند. هر فیلم محصول کار صدها فن آور و هنرمند است که مجموعه ی این افراد را باید فرستندگان پیام دانست. در آثار ارتباط تصویری، پیام از طرف سازمان یا نهادی معین به طراح گرافیک سفارش داده می شود و در نهایت این سفارش دهنده است که طرح نهایی را تأیید می کند. این بدین معناست که عنصر فرستنده در آثار ارتباط تصویری، مجموع سفارش دهنده و طراح گرافیک است.
عناصر پیام و گیرنده، دو عنصر مهم دیگر در نظریه ی ارتباط هستند. پیام وجه معنایی و نهایی ارتباط است. گیرنده یا مخاطب پیام، گاه فردی مشخص و شناخته شده و گاهی توده ای عظیم از مردم هستند.
زمینه چهارمین عنصر در نظریه ی ارتباط یاکوبسن است. هر پیام در زمینه ای ویژه فرستاده می شود، زمینه ای که به روزگار ارائه پیام، یعنی به موقعیت های تاریخی، اجتماعی، فلسفی، روانشناسی، اخلاقی و در نهایت به افق دلالت های فرهنگی ویژه ای وابسته است.
« رولان بارت» نخستین معنایی را که از هر تصویر یا اثر به دست می آید، معنای اطلاعاتی می دانست. یعنی معنایی که درباره ی زمینه، اطلاعاتی به تماشاگر می دهد.
رمزگان پنجمین عنصر این نظریه است. یک شعر در قالب رمزگان زبانشناسی جای می گیرد و به کاربرد قاعده های ویژه ی آن وابسته است. برای درک کامل این رمزگان، نه فقط باید آن زبان و قاعده های آن را دانست، بلکه باید سنت های ادبی و عناصر مسلط در ادبیات آن زبان را نیز شناخت. درک کامل رمزگان تصویر نیز با شناخت قاعده های ویژه و عناصر آن ممکن می گردد.
دریافت پیام به شکل های گوناگون و از مجراهای متفاوت ممکن می شود، یاکوبسن این نکته را با مفهوم تماس توضیح داده است. تماس ششمین عنصر در نظریه ی ارتباط اوست. قطعه شعری می تواند همچون دستخط شاعر به دست ما برسد، یا آن را با صدای شاعر یا کسی دیگر بشنویم. این شعر می تواند در مجله ای یا کتابی چاپ شده باشد، یا همراه موسیقی شنیده شود. هر یک از این اشکال متفاوت تماس، حالت ویژه ای در گیرنده پیام می آفریند. این نکته در مورد آثار تصویری نیز صادق است. تماشای یک فیلم بر پرده ی عریض سینما یا بر صحنه ی تلویزیون تجربه ی متفاوتی را برای بیننده می آفریند. دیدن یک آرم روی سر کاغذ نامه ای تایپ شده، تجلی همان آرم را در ابعاد بزرگ روی سر در ساختمان ندارد.
14-3 کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط
نشانه نظامی خاص است که تعداد معینی کارکرد را در فرآیند ارتباط یک سازمان و مخاطبان آن متضمن می شود. آرم نمایانگر یک ماهیت استدلالی است که بین دو محور واقع شده است. از یک سو، وجه فرستنده و گیرنده و از سویی دیگر معنا و مصداق. بنابراین محور نخستین به جنبه ی عملی برمی گردد و محور دوم که چیزی در خصوص چیزی دیگر به مقصد کسی یا کسانی را نمودار یا عنوان می کند به جنبه ی معنایی آن برمی گردد. بنا بر نظریه ی یاکوبسن، قدرت بازنمایی« نشانه»می تواند با رجوع به کارکردهای فطری هرگونه حرکت ارتباطی دریافته شود.
15-3 کارکرد سخن گشا
اولین کارکردی که بعهده ی هر آرم است، سخن گشایی هدف این کارکردایجادوحفظ رابطه باگیرندگان پیام است وهمواره درمواجه هر ودررویی بامخاطبان متقابلاً عمل میکند طبق این تعریف به نظرمیرسدکه نشانه های نصب شده روی«سردرساختمانها»به رهگذران«سلام»می گویند. پیام به یاری علامتهایی خاص و از مجراهای گوناگون و اشکال متفاوت تماس دریافت می شود. 
16-3 کارکرد هنری آرم
 هدف کارکرد هنری برانگیختن احساسات در گیرندگان پیام است و قبل از هر چیر توجه گیرنده را به سوی شکل خود جلب می کند. آرمهایی با کارکرد هنری،خود بازتابنده هستند. با این حال آرمی که نمی تواند کارکرد دیگری جز ارجاع به خود داشته باشد از گونه موارد نادر است. زیرا از آنجا که نمی تواند
چیزی را جز به خود به کسی یا چیز دیگر بازگرداند. از ایفای نقش کارکردی یک آرم ناتوان است. به این ترتیب در بسیاری از اوقات بین کارکرد بیانگر و کارکرد هنری تنش بوجود می آید و این بویژه در مورد طراحی آرمهایی اتفاق می افتد که توسط هنرمندان نقاش طراحی شده اند. درواقع این تنش به مشکلی که هم اکنون بدان خواهیم پرداخت بازمی گردد. از سویی، آرم موظف است در مورد سازمان / مارک و یا فرآورده ی آن، چیزی یا چیزهایی را بازنمایی کند. از دیگر سو، فطرتاً مایل است بعنوان اثر هنری ظاهر شود. –یعنی پیامی که چیزین میخواهد جز برای خود – بدین ترتیب طراحی آرم غالب ا وقات محل کشاکشی است بین ویژگی عملکردی خودکه به نیت اطلاع رسانی درمورد سازمان یا فرآورده است.
17-3 اهداف اصلی تعیین شده برای آرم
اهدافی که برای گیرنده است
اهدافی که برای فرستنده است
کارکرد