باتوجه به مطالعه مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی جهت بررسی رابطه وبگردی وعملکرد کارکنان بر مبنای مدل اچیو به شکل زیر ترسیم میگردد:
شکل 1-1 مدل مفهومی [do_widget id=kl-erq-2]
شکل 1-1 مدل مفهومی
1-6 قلمرو تحقیق:
1-6-1 قلمرو موضوعی:
در این تحقیق سعی بر این است که ارتباط مقوله وبگردی در سازمان با عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به پیدایش سازمان یادگیرنده و عصر ارتباطات لزوم استفاده از فضای مجازی را الزام آور می سازد با عنایت به نظرات موافق ومخالف در مورد وبگردی در این تحقیق برآن هستیم پس از جمع آوری اطلاعات نتایج آثار استفاده از وبگردی بر عمکرد کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار دهیم . اختلافات میان کارکنان و مدیران در نحوه استفاده و زمانبندی استفاده در ساعات اداری باعث ایجاد تعارضاتی گردیده است .
1-6-2 قلمرو زمانی:
از لحاظ زمانی این تحقیق در سال 93 انجام شده است.
1-6-3 قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه آزاد واحد شهرری است.
1-7 ساختار گزارش تحقیق:
این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
فصل اول: در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیات، مدل مفهومی تحقیق، قلمرو روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیت ها مد نظر قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.
فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق، معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده است.
فصل چهارم: در این فصل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهادات براساس آنها، محدودیت های تحقیق عنوان شده است.
1-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات
1-8-1-تعاریف مفهومی :
سایبرلوفینگ : عبارت سایبرلوفینگ از دو بخش تشکیل شده است. بخش «لوفینگ» از واژه «لوفر» اتخاذ شده است که اصولاً به شخصی گفته می شود که از وقت خود به درستی استفاده نمی کند و آن را هدر می دهد. بخش «سایبر» به عنوان پیشوند برای کلماتی به کار می رود که مبتنی بر علم کامپیوتر بوده و در آنها از کامپیوتر به عنوان ابزار استفاده می شود . بنابراین سایبرلوفینگ به عملی گفته می شود که اولاً مبتنی بر کامپیوتر و اینترنت بوده و در ثانی فرد با انجام آن در سازمان ، وقت خود را به نحوی هدر می د هد (استیری ،1386) .
مدیریت عملکرد : رویکردی است که با دادن آموزشهای لازم به نیروی کار و همچنین برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداشهای مبتنی بر عملکرد، سعی در ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان دارد تا از این طریق اهداف کارکنان را با اهداف سازمان همسو نموده و بر بهره وری نیروی انسانی بیافزاید. (سیدی و اکبری، 1388 : 11)
1-8-2-تعاریف عملیاتی :
در این تحقیق ، وبگردی به معنای سوءاستفاده از امکانات اینترنت در سازمان ، به عنوان رفتاری در جهت ناکارآمدی کارکنان تعبیر شده است ، بدین معنی سایبرلوفینگ (سایبر اسلاکینگ نیز خوانده می شود ) ، در بر گیرنده رفتار کارمندانی است که در زمان انجام کار مشغول گشت و گذار در فضای مجازی و استفاده شخصی از اینترنت سازمان می باشند (موسوی ارفع، 1390).
مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می‌شود (موفقی، ۱۳۸2 : 44).
توانائی، دانش و مهارت : اصطلاح توانائی به دانش و مهارتهای کارکنان گفته می شود. . ( هرسی و بلانچارد ، 1371 ، ص 509).
وضوح : به درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن گفته می‌شود.