تحقیق با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی

Abstract program code digital concept

Widget not in any sidebars

72
آزمون فرض چهارم در خصوص اولویت موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ……………………………………………………………………………………………………..
73
آزمون فرض پنجم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال………….
74
آزمون فرض ششم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ……….
75
آزمون فرض هفتم در خصوص اولویت گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
78
خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
81
نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
82
بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
نتیجه‌گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
93
پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
95
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..