2-4-2 مطالعات انجام شده خارجی [do_widget id=kl-erq-2]
سری و ساویتری (2012) مطالعه‌ای برای تعیین موارد زیر انجام دادند: 1- تاثیر عوامل تنش‌زای کاری بر وبگردی کارکنان، 2- تاثیر تجربه اینترنتی بر وبگردی و 3- تاثیر عوامل تنش‌زای کاری بر کارمندان بواسطه تجربه اینترنتی آنها. در این مطالعه از مبهم بودن کار، تعارض‌ وظایف و سنگین بودن وظایف بعنوان عوامل تنش‌زا استفاده شد. این مطالعه در بین کارکنان یک اداره حکومت محلی ایالت سوراکارتا اندونزی انجام شد که این کارمندان از تجهیزات کامپیوتری برای انجام وظایف کاری استفاده می‌کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون روایی تحلیل عاملی تاییدی (CFA)، آزمون پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ، و آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در سازمان مورد مطالعه، رابطه مثبت و معنی‌داری بین مبهم بودن وظیفه و تعارض وظایف با وبگردی وجود دارد. تاثیر سنگینی وظایف بر وبگردی، متاثر از تجربه اینترنتی کارکنان بود.
یاسر و همکاران (2013) مطالعه‌ای با عنوان ” بررسی رابطه بین رفتارهای وبگردی و فعالیت‌های اینترنتی غیرضروری در مدارس متوسطه” در کشور ترکیه انجام دادند. استفاده از اینترنت و فن‌آوری‌های مبتنی بر انترنت در محیط های آموزشی باعث پدید آمدن برخی شرایط نامطلوب در سیستم آموزشی بسیاری از کشورها شده است. یکی از این مشکلات آن است که در کلاس‌های کامپیوتری که با اهداف آموزشی برگزار می‌شوند، بسیاری از دانش‌آموزان به جای اهداف درسی از اینترنت برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند، یعنی همان پدیده ای که وبگردی نامیده می‌شود. عوامل داخلی و خارجی متعددی وجود دارند که موجب بروز پدیده وبگردی در محیط های آموزشی مدارس می شوند. به منظور بررسی رابطه بین رفتارهای وبگردی و فعالیت‌های اینترنتی غیر ضروری در مدارس ترکیه، یاسر و همکاران مطالعه‌ای را با استفاده از 215 دانش‌آموز مدارس متوسطه این کشور انجام دادند. در این مطالعه معلوم شد که تاثیر عواملی چون فرار از درس و رفتارهای توسعه ای وبگردی معنی دار است و در عین حال رابطه معنی داری بین عادت به استفاده از اینترنت و انجام وبگردی در زمان درس مشاهده شد.
لیم و چن (2009) تاثیر وبگردی بر کار و احساسات کارکنان را مورد مطالعه قرار دادند. علاوه بر این، تفاوتهای جنسیتی کارکنان از لحاظ درک آنها راجع به وبگردی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، پاسخ‌دهندگان در این مطالعه بیان کردند که برخی از انواع وبگردی امر قابل قبولی در ساعات کاری است. همچنین مردان در مقایسه زنان نگاه مثبت تری نسبت به مقوله وبگردی داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیتهایی چون جستجوی اینترنتی تاثیر مطلوبی بر احساس کارکنان دارد در حالی که ارسال و دریافت ایمیل تاثیری منفی بر احساس افراد دارد. لیم و چن بیان کردند که نتایج بدست آمده در این مطالعه نگرشی جدید برای مدیران و محققان راجع به نگاه کارکنان نسبت به پدیده وبگردی ایجاد می‌کند. همچنین این نتایج توضیح می‌دهد که وبگردی چگونه می‌تواند تاثیری مثبت یا منفی بر بهره‌وری کارمندان داشته باشد.
هنل و همکاران (2009) به مطالعه سیاست‌گذاری‌های سازمانی برای افزایش بهره‌وری و کاهش وبگردی کارکنان پرداختند. سازمان‌ها اغلب بدنبال راه حل هایی برای کاهش وبگردی کارکنان و یا استفاده کارمندان از سیستم‌های اینترنتی و ارسال ایمیل سازمان با اهداف شخصی هستند. بدین منظور سازمان‌ها از سیاست‌های مرتبط با استفاده الکترونیک استفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که سازمان‌ها سیاست‌گذاری‌شان را بر اساس گفته‌های موجود و نه بر اساس تحقیقات تجربی انجام می‌دهند. هنل و همکاران(2009) با استفاده از تئوری عدالت ساز و کاری، سیاست‌هایی مشتمل بر رضایت مشخص و ضمنی، نظارت دوره‌ای، تحمل صفر، نظم فزاینده و ظاهر سازی در برابر همکاران و مدیران ارائه نمودند. نتایج حاصل از دو آزمایش و یک مطالعه میدانی نشان داد که تحمل صفر، نظم فزاینده و ظاهر سازی در برابر دیگران ارتباط مستقیمی با درک بهتر کارکنان راجع به عادلانه بودن سیاست ها داشته و نظارت دوره‌ای نیز با کاهش میزان وبگردی ارتباط مستقیمی دارد.
لیبرمن و همکاران (2011) مطالعه ای با عنوان “نظر کارکنان راجع به شغل و ویژگی‌های سازمانی بعنوان پیش‌بینی‌کننده‌های وبگردی” انجام دادند. هدف از این مطالعه این بود که معلوم شود آیا نظر کارکنان راجع به شغل، ویژگی‌های سازمانی، نظر کارکنان راجع به وبگردی، و سایر رفتارهای اتلاف وقت غیر اینترنتی بعنوان عامل ایجاد کننده وبگردی عمل می کنند یا خیر. فرضیات مورد استفاده در این مطالعه این بود که نگاه کارکنان به شغل از لحاظ درگیری‌های ذاتی و شغلی ارتباط مستقیمی با وبگردی دارد. فرضیه دیگر این بود که ویژگی‌های سازمانی اعم از فهمیدن وبگردی توسط همکاران و یا حمایت مدیران از کاربرد اینترنت نیز با مقوله وبگردی ارتباط دارند. این مطالعه در بین 143 کارمند صنایع مختلف از لحاظ استفاده از اینترنت در ساعات کاری صورت گرفت. همانطور که فرض شده بود، نگاه افراد به شغل از لحاظ درگیری ذاتی و شغلی ارتباطی منفی با وبگردی دارد. ویژگی‌های سازمانی فوق الذکر نیز ارتباطی منفی با پدیده وبگردی نشان دادند. نهایتاً این که نتا
یج نشان داد که نگاه حاکم راجع به وبگردی و مشارکت در رفتارهای اتلاف وقت غیر اینترنتی ارتباط مثبتی با وبگردی دارند.
اوگرین و پیرسون (2013) تاثیر تنبیهات و بازدارندگی بر وبگردی را در سازمان مورد بررسی قرار دادند. وبگردی امری فراگیر در بسیاری از سازمان‌ها بوده و برخی از محققین پیشنهاد کرده‌اند که باید از رویکردهای بازدارنده استفاده شود. در این رویکردها، سیاست‌های قابل قبول استفاده از اینترنت و مکانیزم‌هایی جهت نظارت بر استفاده کارکنان از اینترنت و تشخیص استفاده‌های غیرمشروع از اینترنت توسط کارکنان ارائه شده‌اند. بعقیده این محققان استفاده از چنین مکانیزم‌های بازدارنده‌ای منجر به کاهش وبگردی کارکنان در ساعات اداری خواهد شد. با این حال نتایج حاصل از مطالعاتی که به بررسی تاثیر سیاست‌های بازدارنده بر وبگردی پرداخته‌اند، بسیار پیچیده و غیر منسجم می باشد. بدین منظور اوگرین و پیرسون مطالعه‌ای انجام دادند تا تاثیر تنبیهات و مکانیزم‌های بازدارنده بر میزان وبگردی کارکنان را ارزیابی نمایند. نتایج مطالعه این محققین نشان داد که تهدیدات و مکانیزم‌های تشخیصی، عامل موثری در ممانعت از انجام فعالیت هایی چون مراجعه به سایت‌های مستهجن، مدیریت امور مالی شخصی و خریدهای اینترنتی شخصی می باشند ولی برای اینکه بتوانند مانع از کارهایی چون ارسال ایمیل یا مراجعه به شبکه‌های اجتماعی شوند، حضور توام این مکانیزم‌های بازدارنده الزامی است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
در این فصل به توضیح روش های تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پر سشنامه ، جامعه آماری ، نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازیم .
3-1-نوع و ماهیت تحقیق
تحقیق حاضر بدلیل آنکه با مطالعه وضع موجود استفاده از اینترنت در سازمانها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در مدیریت سازمان می پردازد ، از حیث هدف یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. همچنین از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می پردازد ، از حیث طرح تحقیق ، در دسته پژوهشهای توصیفی قرار می گیرد . و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع پژوهشهای همبستگی می باشد .
3-2 جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(مومنی، 1381: 5).
در این تحقیق جامعه آماری کلیه پرسنل دانشگاه آزاد واحد شهرری که بالغ بر400نفر می‌باشند.
3-3 روش نمونه‌گیری
یکی از سئوالاتی که هر پژوهشگر در فرایند تحقیق باید به آن پاسخ دهد این است که آیا باید داده‌های کل افراد جامعه و جمعیت آماری را مورد بررسی و سرشماری قرار دهد یا نمونه‌ای از آن را با رعایت اصول و قواعد انتخاب کند و پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و ویژگی‌های نمونه انتخاب شده در مورد جامعه‌ی آماری قضاوت کند و نتایج را تعمیم دهد؟
به دلایل زیر در پژوهش‌های اجتماعی و مدیریتی نمونه‌گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد:
– صرفه‌جویی در هزینه‌های گوناگون پژوهش
– کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش
– افزایش بهره‌وری منابع انسانیِ درگیر در مراحل گوناگون پژوهش
نمونه‌گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحد‌ها به گونه‌ای برگزیده می‌شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه‌ی آماریN =) که از آن انتخاب شده‌اند باشند. این گزینش می‌تواند به گونه‌ی تصادفی یا احتمالی صورت پذیرد:
نمونه‌گیری تصادفی یا احتمالی: روشی برای انتخاب بخشی از جامعه است به گونه‌ای که همه‌ی نمونه‌های ممکن برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. نمونه‌گیری تصادفی شامل نمونه‌گیری تصادفی ساده، تصادفی طبقه ای و نمونه‌گیری مختلط یاخوشه‌ای می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.
3-4 تعیین حجم نمونه
مساله تعیین حجم و اندازه‌ی گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق با آن روبرو می‌شود. انتخاب حجم نمونه در طرحریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیتهای جامعه است و از آن تبعیت میکند، از موضوعهای کلیدی بررسی است. روش‌های تعیین حجم نمونه در جامعه آماری، با هدف و برنامه پردازش و تحلیل نتایج مشاهدات، تعداد مشخصه‌های مورد مطالعه، اطلاعات متناظر و میزان تغییرپذیری آنها، روش‌های برآورد پارامترهای آماری، عوامل هزینه‌ای و غیره رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد(خاکی، 1388: 280).