تحقیق با موضوع صنایع دستی و بسته بندی

Concept drawing on blackboard

Widget not in any sidebars

17-22-3 رنگهای خیال انگیز……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. 118
18-22-3 رنگهای خنک وسرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
19-22-3 رنگهای گرم و داغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
20-22-3 رنگهای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
1-4 تحلیل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
1-1-4 ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………….. 122
3-1-4 بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………….. 122
4-1-4 اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………. 122
5-1-4 جلب مشتری برای خرید صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………………… 122
6-1-4 ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها………………………………………………………………………………………………………. 122
7-1-4 نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده………………………………………………………………………………………………………… 123
2-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
3-4 حوزه طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
1-3-4 لیست بایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
2-3-4 لیست نبایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-3-4لیست خواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
4-3-4 لیست ناخواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
فصل پنجم:طراحی
5- طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
1-5 طراحی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134