تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و سازمان و مدیریت

تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و سازمان و مدیریت

الف. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: ایجاد دانش، اکتساب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش.
ب. متغیر وابسته تحقیق عبارت است از: فشار روانی.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
Widget not in any sidebars

روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت های اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران نسبت به فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی آنها از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده است.
جامعهآماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران در سال 1392 بوده که تعداد آنها تقریبا 4834 نفر می باشد و با تقسیم کردن کل شهر تهران به 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز و نمونه گیری تصادفی از هر منطقه، پرسشنامه ها در میان آنها تقسیم گردید. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.
نمونهآماری
چون سؤالات پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود میباشد از رابطه (3-1) برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است.
رابطه (3-1) :
در این فرمول:
n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان
سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شده است.
: سطح خطا
: دقت مورد نظر در تحقیق
P: نسبت موفقیت که معمولا 0.5 در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش مقدار بر اساس پژوهشهای مشابه 05/0 در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرمول فوق در سطح اطمینان 95 درصد و دقت 05/0 حداقل حجم نمونه برابر با 356 نفر تعیین گردید که ما برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را 400 نفر در نظر گرفتیم.

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط 30 نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.
روش نمونهگیری
در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن تعداد کارمندان از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظرقلمرو موضوعی در حیطه مباحث مبانی سازمان و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

مدیر سایت