تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و روش آلفای کرونباخ

تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و روش آلفای کرونباخ


Widget not in any sidebars

فشار روانی 33 ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت
اعتبار و روایی ابزار تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، 1383). ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.
جدول 3-9- ساختار کلی پرسشنامه و نحوه سنجش فرضیه ها
تعداد سوال شماره سوال متغییر وابسته تعداد سوال شماره سوال متغییر مستقل فرضیه ها ردیف
33 33-1 فشار روانی 30 30-1 فرایندهای مدیریت دانش فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 1
33 33-1 فشار روانی 6 6-1 اکتساب دانش اکتساب دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 2
33 33-1 فشار روانی 6 12-7 ایجاد دانش ایجاد دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 3
33 33-1 فشار روانی 6 18-13 ذخیره کردن دانش ذخیره کردن دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 4
33 33-1 فشار روانی 6 24-19 توزیع دانش توزیع دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 5
33 33-1 فشار روانی 6 30-25 نگهداری دانش نگهداری دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد. 6
روایی پرسشنامه
در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به نوعی روایی آن به طور ضمنی مورد تایید بود. اما به منظور اطمینان بیشتر از روش روایی صوری استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید محترم راهنما و استاد مشاور قرار گرفت و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه(3- 2) زیر استفاده میشود (مومنی، 1389).
رابطه (3- 2)
در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی (1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از پایایی مناسبی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ایجاد دانش برابر با 804/0، اکتساب دانش برابر با 0، ذخیره دانش برابر با722/0 ، توزیع دانش برابر با 783/0، نگهداری دانش برابر با 744/0 و فشار روانی نیز برابر با 921/0 برآورد گردید. این برآورد با توجه به اینکه بالاتر از حداقل مقدار 7/0 می باشد بیانگر این است که پرسشنامههای مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است (جدول 3-10).
جدول 3-10- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها
معیارهای مورد پرسش سؤالات مرتبط آلفای کرونباخ
اکتساب دانش 6-1 804/0
919/0
ایجاد دانش 12-7 705/0
ذخیره کردن دانش 22-13 722/0
توزیع دانش 33-23 783/0
نگهداری از دانش 38-34 744/0

مدیر سایت