تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و رگرسیون چندگانه

تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و رگرسیون چندگانه

فشار روانی 33-1 921/0
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
Widget not in any sidebars

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آزمون کلموگروف اسمیرنوف( K-S) :
در راستای تاییدیا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده می گردد.
مدل رگرسیون
به منظور بررسی تاثیر هر یک از فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان استفاده می شود.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:
– رابطه علت و معلولی.
– رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.
– ساختار طرح پژوهشی.
از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.
لذا می توان ادعا نمود که در راستای بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران از آزمون رگرسیون استفاه می شود.
ج. آزمون فریدمن:
هنگام بررسی نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون فریدمن استفاده می شود. به عبارتی بر اساس نظرات افراد(پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه بندی معنی دار(یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیرها ) مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که K متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می آیند. برای هرموقعیت k متغیر از 1تا k طبقه بندی می شود. آماره آزمون بر پایه این طبقات است، لذا می توان ادعا نمود که در راستای اولویت بندی نمودن ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش از آزمون فریدمن استفاه خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مدیر سایت