تحقیق با موضوع قیمت گذاری و شیمیایی

A woman's arm reaching for the stars in the night sky.

[do_widget id=kl-erq-2]

4-2 اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 31
1-4-2 عجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-4-2 عجمی نیم رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
3-4-2 عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
4-4-2 توفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
5-4-2 توفال نیم رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
6-4-2 توفال سفید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
7-4-2 چغاله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
8-4-2 شجری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
9-4-2 شکوفه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
10-4-2 چال یا نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
11-4-2 درشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
5-2 مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند………………………………………………………………………………………………….. 34
6-2 انواع فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
1-6-2 مشرقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-6-2 مغربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
7-2 خصوصیات فیروزه………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. 35
1-7-2 ترکیب شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-7-2 رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-7-2 سختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4-7-2 ضریب شکست………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
5-7-2 سیستم تبلور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36