تحقیق با موضوع مدیریت ریسک اعتباری و بانکداری اسلامی

Business arrow background
[do_widget id=kl-erq-2]

این ریسک واضح ترین ریسک خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است، بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند وآن را به متقاضیان وام پرداخت می کند ضمن اینکه وام دهی مستلزم آن است که بانک ها راجع به توان باز پرداخت متقاضیان وام، اظهار نظر نمایند، این پیش بینی ها همیشه درست از آن در نمی آیند و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده وام به مرور زمان ودر اثر عوامل مختلف ضعیف شود. لذا این خطر وجود دارد که بعضی از وام گیرنده گان مایل ویا قادر به باز پرداخت وام نباشند.
هرگونه قصوری که در باز پرداخت وام صورت گیرد از ارزش بانک می کاهد. و برای آنکه بانک قادر به پرداخت دیون خود باشد، باید این کاهش را از محل عواید وام های باز پرداخت شده سایر مشتریان جبران نماید. لذا برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت باز پرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات راتعیین نمود. ریسک اعتباری به طور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده گان تسهیـلات (وام گیرنده گان) یا طرف قرار داد بانـک بر طبـق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.
این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد.
1- احتمال کاهش توان دربازپرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
2- احتمال عدم باز پرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
3- احتمال معوق شدن باز پرداخت اصل وفرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.
مشکلات. بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت ریسک اعتباری
بوده است.(اداره مطالعات باننکی،84)
” تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک شرکت یا یک گروه صنعتی وحتی یک صنعت وافراد
خاص بخصوص افرادی که توانائی نفوذ در مدیریت بانک ها را دارند، مانند سیاستمداران، مدیران دولتی، سهامداران و…………..) را بسیار منطقی تلقی کرد. عامل افزایش ریسک اعتباری می داند. متأسفانه این پدیده در ایران نیز مشاهده شده است. که اگر به شیوه مناسب کنترل نشود، ممکن است به مشکلات چشمگیری بینجامد، زیرا در این شرایط، اخذ تصمیم راجع به توان بازپرداخت گیرنده وام همیشه توام با واقع بینی نیست، و باعث بالا رفتن ریسک اعتباری نظام بانک کشور شده است. (اداره مطالعات باننکی،84) بعلت تاکید بانکداری اسلامی به مشارکت سپرده گذاران در ریسک و سود دریافتی حاصل از تسهیلات اعطائی ریسک اعتباری اهمیت خاصی پیدا کرده است. بنابر این بانک ها برای مقابله با این ریسک می بایست در اعطای تسهیلات روش های زیر را به کار گیرند.
– نظارت وبررسی تسهیلات استفاده شده.
– مدیریت به موقع، وآماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات بعلت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یا گرفتن وثایق اضافی.
– بازنـگری دوره ای تسهیـلات اعطایی بانک به صورت ماهیانه یا سه ماهه وبررسی درصد تسهیـلات
مشکل دار.
بخشی از جریان مدیریت ریسک، مستلزم پراکنده گی ریسک (عدم تمرکزریسک)می باشد تا بدین ترتیب قصور ریسک وام گیرنده منفرد یاگروهی از وام گیرنده گان وابسته به یکدیگر یا مشکلات یک بخش از اقتصاد موجب بحران برای بانک نگردد. (محمودی ، غفاری ، 1389،ص164)
در صورت مدیریت صحیح، ریسک اعتباری در بانک های اسلامی کمتر از بانک های دیگر است ریسک اعتباری بعلت انتقال آن به سپرده گذاران کاهش می یابد. ضمنا ریسک اعتباری بانک های دولتی بعلت حمایت ومصونیتهای نسبی در مقابل عدم رانت ویا سوخت تسهیلات کاهش می یابد.
مهمترین عامل کاهش ریسک اعتباری دقت در پرداخت تسهیلات به مشتریان است به بیانی دیگر بانک می بایست با توجه به شخصیت و وضعیت مالی وام گیرنده در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری نماید. امروزه در بیشتر کشور های جهان همچنین در تمام بانک های تجاری کشور در بیشتر موارد از روش قضاوتی برای تعین ریسک اعتباری مشتریان استفاده می شود. در نهایت نیز مدیریت تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید که ممکن است این تصمیم آن طور که باید به واقعیت موجود نزدیک نباشد.” در بانک های کشور برای اتخاذ تصمیم درباره اعطای اعتبار به مشتریان، در کنار موارد اشاره شده، شاخص های فردی زیر در نظر گرفته می شود.
1- بررسی کد اعتباری مخصوص مشتری مورد نظر برای دریافت وام.
2- استعلام نظام بانکی از بانک مرکزی وبررسی میزان تعهدات وبدهی ها در تمام بانک ها.
3-پرسشنامه اعتباری که توسط کارکنان دایره اعتبار پر می شود.
4- کارشناسی صورت های مالی مالیاتی.
5- ارزیابی وثیقه.
6- معدل مانده حساب مشتری در شعبه یاد شده.
7- شناخت از مشتری که در بلند مدت حاصل شده است وموارد دیگر. (میرزایی ،نظریان،باقری،1390،ص69)