تحقیق با موضوع مراکز اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات

تحقیق با موضوع مراکز اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات

ایجاد دانش:
ایجاد دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه، و شانس، نقش مهمی ایفا می‌کنند (لین، مورون و پاولسون ، 1996). معیار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در حل مسائل جاری و نوآوری در بازار است. ایجاد دانش در بردارنده همه تلاش های مدیریتی است که آگاهانه بر تولید توانایی هایی تمرکز دارد که هنوز درون سازمان ارائه نشده اند و یا حتی در درون یا بیرون آن وجود ندارد. ایجاد دانش به توانایی سازمان‌ها در ایجاد ایده‌ها و راه‌حل‌های نوین و مفید اشاره دارد (ماراکاس، 1999).
ذخیره کردن دانش:
Widget not in any sidebars

به عنوان عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت ذخیره سازمان یافته‏ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای دیگر کارکنان و تسهیم موثر دانش فراهم می شود، به وجود می آید. در این سیستم باید، دانش های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود (هیسیگ، 2000).
توزیع دانش:
توزیع دانش، فرایند اشتراک گذاشتن و گسترش دادن دانش است که اکنون در درون سازمانها اجرا می شود برای اینکه دانش با ارزش شود باید با دیگران تقسیم شود انتقال و اشتراک می تواند فعال یا منفعل باشد (پارکر ، 2005).
نگهداری دانش:
فرآیندهای گزینش، ذخیره سازی و روزآمدسازی منظم دانش که دارای ارزش بالقوه ای برای آینده می باشد بایستی به دقت سازماندهی شود که این نیز از وظایف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی که در مدیریت دانش خود به نگهداری دانش موجود نیز اقدام نمایند، زیرا نگهداری دانش موجود به استفاده مؤثردر زمان مناسب خود وابسته است (شانونگ ، 2000).
بنابراین ذخیره کردن دانش عبارتست از عینیت بخشیدن به دانش به دست آمده، و اجرا و پیاده ‌سازی دانش در سازمان (پروبست، 2000) ولی نگهداری دانش عبارتست از انتخاب دانش متناسب با اهداف و بصورتی که قابل دسترسی باشد و روزآمدکردن آنها (پروبست، 2000).
فشار روانی:
فشار روانی حالتی روحی است که در اثر عدم توانایی ارگانیک فرد در مقابله و انطباق با مسائل وارده از سوی محیط خارج شکل می گیرد و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد (رمزگویان، 1386).
ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.
بخش دوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمانها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمانها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است.

مدیر سایت