تحقیق با موضوع وفاداری مشتریان به نام تجاری و وفاداری مشتریان

Abstract background with colorful gradient colors. Oil drops in water abstract psychedelic pattern image. Blue orange yellow colored abstract pattern
[do_widget id=kl-erq-2]

4-4-4-1 وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول
وفاداری مشتریان، امروزه، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها، منافع بلندمدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی محسوب می شود.
نام های تجاری از زمره با ارزش ترین دارایی ها محسوب می شوند که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شوند و در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها، اعتقادات، سیاست ها و حتی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. اهمیت ایجاد و حفظ وفاداری مشتری، تبدیل به تمرکز اصلی در بازاریابی شده است. سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیت های رقابتی و تأثیر مثبت بر افزایش درآمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی می گردد.
5-4-4-1 نقش بسته بندی در محیط
1-5-4-4-1 حفظ و نگهداری کالا
حفظ و نگه داری کالا یکی از مهمترین خواص بسته بندی است و باعث حفظ کالای داخل آن می شود تا سالم به دست مصرف کننده برسد.
2-5-4-4-1 جذابیت و زیبایی
جزو عوامل تبلیغاتی دربسته بندی می باشد و باعث جلب توجه مشتری می شود و شخص را به خرید تشویق می کند و این باعث بالارفتن عرضه و تقاضا می شود و نیز اقتصاد را تقویت می کند.
3-5-4-4-1 جلب توجه مشتری
جزء مراحل اولیه تأثیر گذاری و باعث می شود که یک بسته در میان بسته های دیگر خود را بیشتر نشان دهند.
4-5-4-4-1 ایجاد علاقه
بعد از جلب توجه باعث می شود که شخص نسبت به آن بسته احساس علاقه کند.
5-5-4-4-1 ایجاد تمایل به خرید 
شخص بعد از ایجاد علاقه، تمایل به خرید پیدا میکند و سعی به خرید آن بسته می کند و فکر می کند به آن احتیاج دارد و تمایل خود را حس می کند.
6-5-4-4-1 تحقق عمل خرید
در نهایت عمل خرید که مهمترین است تحقق پیدا می کند و بسته موفق میشود.
7-5-4-4-1 ارضای خواسته مشتری
بعد از عمل خرید کار پایانی ارضاء خواسته مشتری است.
6-4-4-1 عناصر اصلی در بسته بندی
1-طراحی بسته بندی 
2-هدایت دادن به بسته 
3-رنگ ها