تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد و وضعیت استخدام

تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد و وضعیت استخدام


Widget not in any sidebars

ب) قلمرو مکانی: این تحقیق از نظر قلمرو مکانی در شعب بانک ملت شهر تهران می باشد.
ج) قلمرو زمانی: این تحقیق از نظرقلمرو زمانی در آذر ماه سال 1392 هجری شمسی می باشد.
ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که پژوهشگر به کمکآنها قادر است اطلاعات موردنیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از : پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری پاسخهای کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران استفاده شد. پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است، که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم میشود که به شکل حضوری یا غیرحضوری، مستقیم یا غیرمستقیم توسط پاسخگو تکمیل میگردد. در این پژوهش، پرسشنامه سوالات با استفاده از مقیاسهای اسمی و ترتیبی اندازهگیری شد. مقیاسهای اندازهگیری واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیتها در ابزارهای گردآوری اطلاعات بکار می روند (حافظ نیا،1377).
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه با سوالات بسته برای جمع آوری دیدگاههای کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران استفاده گردیده است.
پرسشنامه شامل 2 بخش عمده می‌باشد :
1- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیلهی پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضهی داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال‌ها را عرضه کند.
2- سؤالات پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است:
الف) متغیرهای جمعیت شناختی: در این قسمت سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد. این بخش از پرسشنامه شامل 5 سؤال میباشد. اطلاعات مربوط به این بخش از پرسشنامه در جدول 3-1 نشان داده شده است.
جدول 3-1): متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه.
1) جنسیت: مرد- زن.
2) وضعیت تاهل مجرد – متاهل.
3) میزان تحصیلات فوق دیپلم و پائین تر- کارشناسی-کارشناسی ارشد – دکتری و بالاتر.
4) سنوات خدمت کمتر از 5 سال- بین 5 تا 10 سال- بین 11 تا 15 سال- بین 16 تا 20 سال – بیشتر از 20 سال.
5) وضعیت استخدام رسمی- پیمانی- قراردادی.
5) سمت کارمند، معاون، مدیر.
6) متوسط حقوق ماهیانه کمتر از 600هزار تومان- بین 700-600هزار تومان- بین 800-701هزار تومان- بین 900-801هزار تومان- بالاتر از 900هزار تومان.
ب) سؤالات تخصصی: سؤالات اختصاصی شامل شش بخش می‌باشد که بخش اول شامل سؤالات مربوط به سنجش ایجاد دانش میباشد، بخش دوم مربوط به سنجش اکتساب دانش، بخش سوم مربوط به سنجش ذخیره دانش، بخش چهارم مربوط به سنجش توزیع دانش، بخش پنجم مربوط به سنجش نگهداری دانش و بخش ششم نیز مربوط به سنجش فشار روانی میباشد. در این بخشها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم در پاسخنامهای که بصورت طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم گردیده است، مشخص نمایند (جدول 3-2).
جدول 3-2 طیف لیکرت.
گزینه انتخابی کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5
بخش سنجش ایجاد دانش
این بخش از پرسشنامه میزان اجرای فرایند ایجاد دانش در شعب بانک ملت شهر تهران را مورد سنجش قرار میدهد. این بخش بر اساس مطالعهی پاتریک و همکاران (2009) می باشد. مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه متغیرها و تعداد سوال ها برای سنجش ایجاد دانش در جدول 3-3 ارائه گردیده است.
جدول 3-3- بخش ایجاد دانش
عنوان تعداد سوال ها مقیاس شکل پاسخ

مدیر سایت