تحقیق درباره قانون تجارت الکترونیکی و اعتماد سرمایه گذاران

Decisions about the future, young man hesitating

Widget not in any sidebars
گفتارششم)محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی:
1.انتشاروسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه(موادمختلف ق.م.ا وقانون ج.ر)
2.معرفی آثارسمعی وبصری غیرمجازبه جای آثارخود(ماده 1قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجاز دارند)
3.عرضه تجاری آثارسمعی وبصری بدون مجوزوزارت فرهنگ وارشاداسلامی (ماده 2قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازدارند.
4.تشویق وترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی(ماده 1 قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای وماده 74قانون تجارت الکترونیکی)
گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم)
1.انتشارمحتوای حاوی تحریک، ترغیب یادعوت به اعمال خشونت آمیز وخودکشی(ماده 15قانون ج.ر)
2.تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر،مواد روان گردان وسیگار(ماده 3قانون جامع کنترل ومبارزه ملی بادخانیات 1385)
3.بازانتشاروارتباط به محتوای مجرمانه تارنماها ونشانی های اینترنتی مسدودشده،نشریات توقیف شده ورسانه های وابسته به گروه ها وجریانات منحرف وغیرقانونی
4.تشویق تحریک وتسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستندازقبیل اخلال درنظم ،تخریب اموال عمومی،ارتشاء، اختلاس ،کلاهبرداری ،قاچاق موادمخدر،قاچاق مشروبات الکلی وغیره( ماده 43 ق.م.م)
5.تبلیغ وترویج اسراف وتبذیر(بند 3ماده 6ق.م)
مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای :
جرایم رایانه ای دارای ویژگی های منحصربه فردی ازجمله خصوصیات مرتکبین جرائم رایانه ای،عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی،حجم بالای صدمات وخسارات وارده، خصوصیت فراملی وبین المللی بودن،مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای رادارا می باشد:
گفتاراول- خصوصیات مرتکبین جرائم رایانه ای :
مرتکبین جرایم رایانه ای به لحاظ سنی شامل طیف گسترده ای از افراد می باشند.نوجوانان، دانشجویان،کارمندان ناراضی،خلافکاران وتروریست های بین المللی وغیره که منحنی سنی مجرمان رایانه ای بین10 تا60 سال رانشان می دهد. بسته به نوع جرم گاه آشنایی کلی با رایانه اکتفا می کند وگاه نیازمندتخصص درسطح بالا می باشد.
معمولاًدو دسته ازمرتکبین جرائم رایانه ای ازهم قابل تمایز هستند:مرتکبین اتفاقی و مجرمین واقعی.دسته اول معمولاً شامل جوانان می باشندکه به انگیزه بازی وتفنن مرتکب جرم رایانه ای می شوند،ارتکاب این جرائم از آن جایی که منعکس کننده معایب سیستم ها ونحوه نفوذپذیری به شبکه وسیستم های رایانه ای است لذا اتخاذ تدابیرپیشگیرانه امنیتی مفیداست.جرائم خطرناک که موجب خسارات مالی هنگفت می گردد ازسوی مرتکبینی که دارای تخصص فنی یاتحصیلات دانشگاهی هستندوقوع می یابند. دریک سری ازجرائم رایانه ای انگیزه اصلی کسب منفعت مالی است ولیکن انگیزه های دیگری چون انتقام جویی شغلی، سرگرمی،اثبات برتری ،قدرت خودنمائی، علل روانی وچالش وجود دارد.
بر این اساس سه گروه ازمجرمین ازیکدیگرشناخته شده اند:
مزاحمان رایانه ای،خلافکارها، خرابکاران، انگیزه گروه اول صرفاً دستیابی به سیستم های رایانه ای واطلاعات موجود درآن می باشد واکثراً نوجوانانی هستندکه برای سرگرمی دست به این اقدامات می زنند.انگیزه دسته دوم یعنی خلافکارهاکسب منفعت مالی است وعمدتاً در دومقوله جاسوسی وکلاهبرداری فعالیت می کنندکه روزبه روز برتعداداین افراد افزوده می شود وانگیزه دسته سوم تنهاصدمه زدن وایرادخسارت به دیگران است که نه به قصد کسب منفعت ونه سرگرمی وتفریح می باشدبلکه افرادی هستندکه دارای اختلالات روانی بوده یاقصدانتقام جوئی دارند.
گفتاردوم- عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی :
با افزایش بکارگیری رایانه درتمامی عرصه های زندگی وهمچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی،امروزه جرائم رایانه ای می توانندبه وسیله هرکسی درهرنقطه ای از دنیابه وقوع بپیوندند وبا آنکه تحقیقات به عمل آمده نشان از روند روبه رشدجرائم رایانه ای دارندولیکن تعداد آمارموجودنمی تواند مارابه نتیجه گیری مطلوب رهنمودسازدچه بسا این آمارمنعکس کننده تعداد جرائم مکشوفه اندنه تعدادجرائم واقعی.ملموس نبودن جرائم رایانه ای مبتنی برچندعامل است. اول آنکه تکنولوژی پیشرفته یعنی ظرفیت حافظه فشرده رایانه وسرعت بالای عملیات موجب کشف دشوارجرائم رایانه ای است.
دوم آنکه به دلیل عدم وجودسابقه وشناخت درخصوص جرائم رایانه ای بزه دیدگان و مأمورین اجرای قانون پس ازمدتی متوجه وقوع جرم می شوند ودیگری آنکه بسیاری ازبزه دیدگان توان تشخیص، پیشگیری ومقابله باحوادث مرتبط با اینگونه جرائم راندارند.
دلیل دیگروجود رقم سیاه،عدم تمایل بزه دیدگان برای اعلام وقوع جرائم رایانه ای پس از کشف می باشد.
دربخش تجارت این عدم تمایل به دوامرمربوط می شود برخی ازبزه دیدگان ممکن است به دلیل هراس ازتبلیغات سوء، رسوایی ویا ازدست دادن حسن شهرت خود تمایل به فاش ساختن اطلاعات نداشته باشند.دیگر بزه دیدگان نیز ازسلب اعتماد سرمایه گذاران ویاعامه مردم ویاپیامدهای اقتصادی ناشی از آن واهمه دارند.
گفتارسوم- حجم بالای صدمات وخسارات وارده :
بوسیله تکنولوژی رایانه،مرتکبین باکمترین سرمایه وهزینه می توانندباورود به شبکه اطلاعاتی ونفوذ درآن خسارات زیادی واردنمایند، سهولت ارتکاب با حجم زیادموضوعات مطروحه،سرعت عملکرد رایانه،
عدم نیازبه تخصص بالا،عدم نیازحضورفیزیکی مرتکب در محل همگی موجب گردیده تاحجم صدمات وخسارات وارده افزون گردد.عواقب جرائم رایانه ای علاوه برخسارات اقتصادی،می توانندتهدیدی جدی برای امنیت بشرباشد. وابستگی امورحساس کشورها در زمینهای پزشکی، مخابراتی، هواپیمائی، نظامی و غیره به عملکرد رایانه هاباعث می شودتاکوچکترین اختلال وخدشه درکاراین سیستم ها، عواقب جبران ناپذیری رابدنبال داشته باشد.
گفتارچهارم- خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای :