تحقیق درباره مرتبط با خلاقیت و اندازه گیری

2-4 اساس و پایه در پشت ایجاد ایده
ایجاد ایده یک موضوع شناخته شده است که مرتبط با خلاقیت در علم شناخت و روان شناسی است. توضیح اولیه فرایند خلاق به وسیله (Wallws) انتشار یافت. مدل مرحله‌ای او بینش‌های خلاق و اشراق را برای پیدا کردن راه حل مسأله توضیح می‌دهد. این مدل شامل فرایندی 4 مرحله‌ای است. در مرحله اول «آماده سازی» مسأله آنالیز می‌شود. به طوری که شخص نحوه ایجاد مسأله را تشخیص می‌دهد.
Widget not in any sidebars

مرحله دوم «نهفتگی/ علامت» و مرحله سوم «روشن سازی» مسأله را از ذهن آگاه به ذهن نا خود آگاه انتقال می‌دهد. ذهن ناخود آگاه روی مسائل آگاهانه کار می‌کند و شاید راه حل را به وسیله بینش‌ها و روشن سازی‌های خلاق پیدا کند. این راه حل به ذهن آگاه انتقال می‌یابد، به این معنی که بعد از مدتی شخص ناگهان یک ایده دریافت می‌کند که برای او جدید است و شاید مسأله را حل کند.
در مرحله آخر «ارزیابی»، ایده برای تازگی و سودمندی تست خواهد شد.
یکی از بهترین روش‌های شناخته شده عمل گرایی استفاده از خلاقیت عملی، طوفان فکری است.
مرحله اول در طوفان فکری، تعریف مسأله به وسیله ایجاد توضیحات مسأله است. سپس، اشخاص ایده‌های جدید را با استفاده از روش‌های خلاقانه مانند ارتباط ایده و غیره تولید می‌کنند.
مرحله‌ی آخر در فرایند طوفان فکری خوشه بندی ایده‌های تولید شده و ارزیابی آن برای تازگی و سودمندی است.
علاوه بر این، چندین رویکرد دیگر در ارتباط با خلق ایده جدید وجود دارد. ما می‌توانیم از تمام این رویکردها یاد بگیریم که برای خلق ایده‌ها سه مرحله ضروری است.
مرحله اول تمرکز روی مسأله است، مرحله دوم تولید بعضی ایده‌های جدید به خصوص برای مسأله با استفاده از متدهای خلاقانه است و مرحله سوم ارزیابی ایده‌های تولید شده برای تازگی و سودمندی در رابطه با مسأله است. در ارجاع به این رویکردها یک پایه مناسب برای فرایند کاوش ایده ساخته شد.
بنابراین، کاوش ایده اغلب شامل سه مرحله است. در مرحله اول، روی مسأله تمرکز می‌کنیم. اینجا کاربر رویکرد کاوش ایده باید اطلاعات متنی را مهیا کند جایی که او مسأله خاصی را توضیح می‌دهد. مرحله 2، کاربر باید اطلاعات متنی بیشتری که شامل ایده‌های جدید و مفیدی است که احتمالاً می‌تواند راه‌حلی برای مسأله او باشد را مهیا کند. ایده‌ها در عبارات متنی داخل این متن جدید قرار دارند.
بنابراین با یک فرایند اتوماتیک ما تعداد بسیار زیادی از عبارات متنی روی هم رفته را از متن جدید استخراج می‌کنیم که این عبارات متنی، الگوهای متنی نامیده می‌شوند. 38 درصد تمام الگوهای متنی استخراج شده برای مفید بودن و تازگی ارزیابی خواهند شد.
این به این معنی است که آن‌ها با توضیحات مسأله با استفاده از روش کاوش ایده به خصوص مقایسه می‌شوند. با این روش، الگوهای متنی به صورت ایده مفید و جدید دسته بندی خواهند شد. بنابراین کاوش ایده، ایده‌های جدید و مفید را در سه مرحله تعریف می‌کند.
1- تهیه شرح مسأله.
2- استخراج الگوهای متنی از متن جدید.
3- ارزیابی الگوهای متنی برای سودمندی و تازگی در رابطه با شرح مسأله[7].
2-5 فرایند کاوش ایده
شکل 12- فرایند رویکرد کاوش ایده در مراحل مختلف بر اساس پایه‌ای برای فرایند کاوش ایده را نشان می‌دهد.
شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده
بعد از فرایند جداسازی شناسه‌ها و فیلتر اصطلاح، الگوهای متنی ایجاد می‌شوند و بردارهای اصطلاح بر اساس این الگوهای متنی ساخته می‌شوند. بردارهایی اصطلاح از متن جدید با بردارهای اصطلاح از شرح مسأله با استفاده از اندازه گیری فاصله اقلیدسی با هم مقایسه می‌شوند. سپس، بردارهای اصطلاحی از متن جدید با بردارهای اصطلاحی از شرح مسأله با استفاده از اندازه گیری کاوش ایده مقایسه می‌شوند. به عنوان نتیجه، ما بردارهای اصطلاح را از متن جدید که ایده‌های جدید و مفید ارائه می‌دهند را دریافت می‌کنیم.

Author: مدیر سایت