تحقیق درباره مهارتهای مدیریتی و توانایی های فردی

Colorful arrow. Growing business concept.3D rendering.

3) دانش عملی: دانشی که در دسترس پلیس است که علیه مجرم استفاده نمایدکه شامل کشف حوزۀ جرم وآگاهی ازنقش های بازجویی ،وظایف مختلف سازمان پلیس و مشاورین متخصص وآگاهی ازعملیات بازرسی ومهارتهای عملی می باشد.
4) دانش عمومی: یعنی داشتن شناخت از اینکه علوم درحال تغییرند،آگاهی از پیشرفتهای صورت گرفته باعث می شود که پلیس همیشه درجریان اطلاعات به روز باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
5) دانش نظری: شناخت دیدگاههای نظری درمورد علت وفرضیه های جرم
6) مهارتهای مدیریت: شامل مدیریت وکنترل اطلاعات مربوط به پرونده ،به اجرا در آوردن روند بازجویی،مشخص کردن استراتژی بازپرسی ،بررسی نظرکارشناسان،اولویت بندی مسیر وخطوط بازپرسی،مشخص کردن استراتژی رسانه ها،آگاهی داشتن ازمنابع موجود وهمین طور داشتن شناخت کافی ازنقش پرسنل بازجویی ومدیریت دانش ویادگیری از طریق کاربرد مهارتهای بازجویی به منظور به روز نگاه داشتن اطلاعات می باشد.
7) مهارتهای بازپرسی: شامل تکنیکهای سؤال وجواب،ارائه شواهد، تعلیم مهارتهای جاسوسی ،استخراج اطلاعات اساسی(ازپرونده ها،گزارشات،قربانی وشاهدین)،پرونده سازی،برآورد وارزیابی اطلاعات، توانایی جذب ومدیریت اطلاعات،ثبت گزارش ،حل مسئله،تنظیم مسیربازجویی،عدم اتلاف وقت،بدست آوردن اطلاعات ازصحنۀ جرم،بررسی پیوسته خطوط بازپرسی، سؤال پرسیدن وبه چالش کشاندن طرفین حقوقی می باشد.
8) مهارتهای بین فردی: شامل توانایی ارتباط با طیفی ازمردم وتنظیم شکایت با کمک افراد ، داشتن فکری باز،مطلع بودن ازسلسلۀ فعالیتها وپرهیزازگمانه زنی می باشد.
اینزات (2005) می گویدکه تحلیل اطلاعات جزایی در راستای روشهای سنتی پلیسی موردکاربردقرارمی گیرد.در واقع می توان گفت تحلیل اطلاعات جزایی یک نوع واقع نگری علمی برعملکرد پلیس است و این واقع نگری براساس دیدگاه پلیس درمورد اطلاعات شکل می گیرد.آنها براین عقیده اند دربیان این موضوع که واقع نگری زیادحاصل کار اطلاعاتی است که مبالغه شده است. بنابراین بهتر است بگوییم که جرم شناسی حاصل داده ها و روشهای به کارگرفته شده درساختارپلیس است.علاوه براین وی پی برد که شکست خوردن برنامۀ پلیسی جامعه (برنامه ای که مردم مسئول دادن اطلاعات کیفی به پلیس بودند)باعث افزایش شکست در بخشهای خاصی ازسازمان پلیس شده است.نگرانی های مربوطه به همراه ضعف در عملکردپلیس باپیشرفتهای جدیدی که در ارتقاء سطح عملکرد پلیس بوجود آمدمرتفع شد.
وجود شبکه ای ازجرائم، حاکی از نقش یک سازمان درهدایت جرم است. درواقع این موضوع بحث سرمایه گذاری درصنعت تجزیه و تحلیل را توجیه می نماید.این مسئله به پلیس نشان می دهد که دستگیری افراد تنهامی تواند تأثیرموقتی برجلوگیری از پیشرفت جرم داشته باشد زیرا شبکه ها وبازارهای مجاور دارای مکانیزم جایگزین سازی هستند وخاصیت انتخابی دارند پس می توانند دوباره باعث شکل گیری جرم شوند.بنابراین لازم است پلیس بررسی ها وتحلیل های لازم را انجام دهد تا آگاهی لازم را برای ساخت وتشکیل شبکه ها و بازارهایی که ممکن است مجرمین بدان راه یابند بدست آورد.
پس می توان نتیجه گرفت هرخلاقیتی که برعلیه این افراد صورت گیرد، تأثیرخیلی بیشتری خواهد داشت. یکی ازمشکلاتی که درهمکاری پلیس بین الملل وجود دارد ردیابی درآمدحاصل ازجرم است.آژانس های بین المللی نظیر پلیس اینترپل ویوروپل گاهی اوقات درتعامل میان مقامات و دستگاههای اجرایی کشورهای مربوطه مشارکت دارند.
برگرومور(2007) به مطالعۀ مشکلاتی که درهمکاریهای ما بین پلیس بین الملل برای ردیابی درآمد حاصل ازجرم در هلند وجود داشت پرداختند. درمشارکت کشورهایی نظیربلژیک وانگلیس هیچ مشکلی مشاهده نشد. درحالی که در رابطه باکشورهای ترکیه و اسپانیا تنگناهایی مشاهده شدند. درمقابل ترکیه ، هلند نقش کشور درخواست دهنده را دارد وترکیه کشوری که مورد درخواست قرارگرفته است.
درخصوص رابطۀ همکاری ترکیه با هلند، ترکیه پاسخ می دهد که قالب درخواست دوجانبه ازطرف هلند، نامناسب است.
شدت بازجویی های انجام گرفته براساس درخواست هلند بستگی به نظراین کشور دارد.از آنجا که دراینجارفتارمردم ونحوۀ مخاطب قراردادن همدیگرموردنظربود،جالب است که ترکیه گاهی اوقات رفتار هلند رامستکبرانه و بی صبرانه می دانست.طبق پاسخگویی هلند اگر مقامات پلیس این کشورمی خواستند با دستگاه قضایی ترکیه تماس داشته باشند،این مسئله به سختی امکانپذیرمی شد.
ی) بازجویی وبرنامه های مربوط به جرایم درانگلیس :
درانگلیس، برنامه حرفه ای کردن روند بازپرسی در سال 2005 به ادارات پلیس ، الحاق شد.هدف ازاین برنامه ،ارتقاء توانایی های فردی ، عملکردی وسازمانی پلیس برای رسیدگی وپیگیری تمامی جرائم می باشد.درواقع درشرایط عملکردی، هدف از این برنامه موارد ذیل می باشد:
1) افزایش سرعت کشف جرم.
2) ارتقاء کیفیت پرونده وسوابق مدارک.
3) کاهش سوابق شکست در روندتحقیقات.
4) افزایش موفقیت درعملیات انهدامی.
5) بالا بردن میزان اعتماد مردم به خدمات پلیس.
نتایج درازمدت این برنامه این است که برخلاف استانداردهای سخت شغلی، باعث پیشرفت حرفه ای کارمندان می گردد. این پیشرفتها شامل افزایش صلاحیت کارکنان و افزایش مهارت بازپرسی می باشد.این برنامه بیشتر روی آموزش مأموران تحقیق و بازپرس ها تمرکز دارد و اعتبار کمی برای تشریفات اداری اختصاص داده است.
درموردپرونده های بسیارپیچیده که تیمی ازبازجویان روی آن کار م
ی کنند، مامور ارشدبازجویی،خطوط اصلی بازجویی را مشخص نموده وتصمیماتی را که در راستای این خطوط اتخاذ نموده ، به عنوان روند تحقیقات ثبت می کند.
اما دراینجا یک نگرانی وجود دارد وآن هم کمبود نیروهای واجد صلاحیت بازپرسی برای ایفای این نقش محوری می باشد.این کمبود نیرومی تواند پی آمدهای سنگینی به دنبال داشته باشد.نه تنهاممکن است روند محاکمۀ قضایی راخدشه دار کند بلکه باعث به هدر رفتن منابع، تحلیل انسجام وکاهش اعتماد مردم به خدمات پلیس خواهد گردید.
اصل هدف تحقیقات که توسط اسمیت وفلاناگان در سال 2000 ارائه گردیده ،بیان می دارد که چه توانایی ها،مهارتها و ویژگی های فردی را می بایستSIO (دربازجویی پلیسی، رئیس دایرۀ بازپرسی،تحت عنوانSIOنام برده می شود )پردازش کند تارسیدگی به جرائم سنگین (قتل،آدم ربایی وتجاوزبه عنف) با موفقیت همراه باشد.با 40 افسرپلیس که متعلق به 10 واحدمجزا بودند مصاحبه ای صورت گرفت.اینها انتخاب شده بودند تا میزان وظایف وتجارب بخش بازجویی ازمجرم را انعکاس دهند.10 تا از این مأمورین توسط همکاران خود به عنوان نمونه ای از SIO کارا، معرفی شدند.اگرچه بحث پیرامون صلاحیت های SIO اغلب همیشه به دو نظریۀ موافق ومخالف با مهارتهای متخصصان کشیده می شود،تحقیقات این موضوع را روشن ساخته اندکه نقش SIO بسیار دشواربوده ونیازمند طیف وسیعی از مهارتهامی باشد.با بکارگیری تکنیکهای تحلیلی مختلف، مجموعاً 22 مهارت اصلی برای SIO مشخص شد تا توسط این مهارتها SIO بتواند نقش خود را به طورمؤثری ایفاء کند.این 22 مهارت به 3 دستۀ زیرطبقه بندی شدند:
1) توانایی بازجویی: این گروه،مهارتهای وابسته به ادغام وارزیابی اطلاعات راه یافته به روند بازجویی را دربرمی گیرد.همچنین این گروه شامل روندی است که طی آن تحقیقات ارائه و اولویت بندی می شوند.
2) سطح دانش: این مسئله مربوط به انواع مختلف دانش های بنیانی است که یک SIO می بایست داشته باشد.
3) مهارتهای مدیریتی: اینها شامل طیف وسیعی ازمهارتهامی باشدکه قبلاً این مهارتها تحت عنوان مدیریت افراد،مدیریت کل ومدیریت تجسسی دسته بندی شده بود.این تحقیقات آشکارنمود که SIOکارآمد، نیازمند دارا بودن مهارت مدیریتی،توانایی تجسس وعلم کافی به روند بازجویی می باشد.