تحقیق درمورد سبک های فرزندپروری و دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

متغیرهای کنترل: دوره متوسطه٬ نسیت.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شامل 13700 دانش آموز که در سال تحصیلی 92-1391 در دبیرستان های دولتی شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند.
نمونه وروش نمونه گیری
تعداد آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش براساس جدول کرجسی ومورگان تعیین شده است: که شامل تعداد 378 نفر از دانش آموزانبودند.درپژوهش حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد.نمونه گیری به این صورت انجام گرفت که ابتدا لیست کلیه دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر کرمانشاه ازنواحی سه گانه آموزش وپرورش تهیه شد در مرحله بعد از 51 دبیرستان 8 دبیرستان(بنت الهدی٬آزرم٬چمران٬علامه جعفری٬حضرت فاطمه٬مائده٬شهیدباهنر٬جلال آل احمر) به صورت تصادفی ساده انتخاب شد ودر نهایت از میان این دبیرستانها 24 کلاس در سه پایه تحصیلی اول،دوم وسوم انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه نوع ابزار پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند٬پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت وپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شده است.
الف- پرسشنامه سبک های فرزندپروری
دیانابامریند در سال 1973،مجموعه بررسی هایی انجام داد که طی آن الگوهایی از سبک های فرزندپروری والدین مشخص شد.وی برای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که این پرسشنامه ابتدابه صورت 48 سوالی تهیه شده بود.باوجود این از مقیاس 48 سوالی اول ،36 سوال به وسیله بیست ویک متخصص درحوزه روان شناسی وجامعه شناسی،برای بیان سه دیدگاه اولیه بامریند در مورد والدین انتخاب شد.در نهایت از 36 سوال 30 سوالدر مقیاس نهایی جای گرفت .این ابزار اقتباسی است ازنظریه اقتداروالدین که بر اساس نظریه بامریند،از سه الگوی سهل گیرانه،مستبدانه ومقتدرانه والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ وسبک های فرزندپروری،ساخته شده است.
روش نمره گذاری پرسشنامه
این پرسشنامه شامل 30 جمله می باشد که 10 جمله ی آن به شیوه سهل گیرانه(جملات شماره های 1،6،10،13،14، 17،19،21،24،28 ).و 10 جمله آن به شیوه ی مستبدانه(جملات شماره های 2،3،7،9،12،16،18،25،26،29).و 10 جمله ی دیگر آن به شیوه ی مقتدرانه(جملات شماره های 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30) مربوط می شود.در این پرسشنامه،والدین آزمودنی ها با مطالعه هر سوال نظرخودرا برحسب یک مقیاس پنج درجه ای (لیکرت)مشخص می کنند.درمقابل هرعبارت 5 ستون باعناوین باعناوین(کاملا” موافقم)،(موافقم)،(مخالفم)،(تقریبا”مخالفم)،و(کاملا”مخالفم) قرار دارد.که به ترتیب از 0 تا4 نمره گذاری می شوندوباجمع نمرات ،3 نمره مجزابه دست می آید.(لیل آبادی،1375).
اعتبار وروایی پرسشنامه
میزان اعتباراین پرسشنامه به روش بازآزمایی 81/0،برای سهل گیرانه،85/0، برای مستبدانه،و92/0 برای مقتدرانه پدران گزارش شده است(بوری،1991).بوری میزان اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی دربین گروه مادران،به شرح زیر گزارش نموده است.81/0 برای شیوه ی سهل گیرانه،86/0 برای شیوه ی مستبدانه و78/0 برای شیوه ی مقتدرانه، ومیزان اعتبار برای هرسه شیوه بالا بوده است.اوبرای بررسی بیشتر میزان اعتبارپرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد.وی مشاهده کرد که مستبدبودن مادررابطه ی معکوس با سهل گیری (38/0-)واقتدارمنطقی مادر(48/0-)دارد.هم چنین مستبد بودن پدر رابطه معکوس با سهل گیری(50/0-)واقتدارمنطقی وی(52/0-)دارد.
در ایران برای اولین بار اسفندیاری(1374)فرم اصلی راترجمه نمودوبرای تعیین اعتبارآن اصلاحات لازم را به عمل آورده وجمله های دیگری نیز به آن اضافه نمود.سپس از 10 نفرازصاحبنظران درزمینه روانشناسی وروانپزشکی خواست تامیزان اعتبار هرجمله را مشخص نموده ودر صورت لزوم ،نظراصلاحی خود را بیان نمایند .نتیجه این بررسی نشان دادکه پرسشنامه دارای اعتبار خوبی است .وی برای تعیین پایایی پرسشنامه ازروش بازآزمایی استفاده کرد.میزان پایایی برای شیوه سهل گیر69/0،برای شیوه مستبدانه 77/0،وبرای شیوه مقتدرانه 73/0 به دست آمد(لیل آبادی،1375).
ب – پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
پرسشنامه عزت نفس شامل 58 ماده است که احساسات،عقاید یا واکنش های فردرا توصیف می کندوآزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری درستون«به من شبیه است(بلی) » یا«به من شبیه نیست(خیر)»پاسخ دهد.موادهریک از این مقیاس ها عبارتند از:مقیاس عمومی 26 ماده،مقیاس خانوادگی8 ماده،مقیاس آموزشگاهی 8 ماده،ومقیاس دروغ 8 ماده. نمرات زیرمقیاس ها وهمچنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی ازخود هستند،فراهم می سازند(کوپراسمیت،1967).
روش نمره گذاری
شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است به این معنی که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره وپاسخ خیر صفر می گیرد وباقی سوالات به طور معکس نمره گذاری می شوند.نمره کلی عزت نفس با جمع کردن نمرات چهارمقیاس عمومی،خانوادگی،اجتماعی وشغلی یاتحصیلی به دست می آید.نمره مقیاس دروغ،درمجموع نمرات محاسبه نمی شود.حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 26 ودر هریک ازسه مقیاس دیگر مساوی 8 است.حداکثرنمره کلی عزت نفس مساوی 50 می باشد.
اعتباروروایی پرسشنامه