تحقیق درمورد مدل های پیاده سازی مدیریت دانش و عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی

Arrows with clipping paths. Created originally to go along with the valentines series and cupid's hearts. These are not heart shaped and not pink.

مروری بر ادبیات پژوهش
مفوم مدیریت دانش [do_widget id=kl-erq-2]
مفهوم اثربخشی سازمانی
سیر تطور مدیریت دانش
انواع دانش
مبانی زیرساخت مدیریت دانش
فرآیند مدیریت دانش
استراتژی های مدیریت دانش
مدل های پیاده سازی مدیریت دانش
مدل نوناکا و تاکوچی
رویکردهای اثربخشی سازمانی
رویکردهای سنتی اثربخشی سازمانی
رویکردهای نوین اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی تالکوت پارسونز
عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی
پیشینه تحقیقات مشابه داخلی و خارجی
مدیریت دانش در اثر بخشی سازمانی

فصل سوم
روششناسیتحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. بهمنظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشتههای مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایراننژاد پاریزی، 1378). از جمله
ویژگیهای مطالعۀ علمی که هدفش حقیقتیابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف ازتحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، 1382). فرآیند روش تحقیق علمی به مجموعهی مراحل منظم و پیوستهای گفته میشود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکان پذیر مینماید. فرآیند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرآیندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب به آن انجام میگیرد. اصل اساسی در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینهی کشف مجهول و کشف راه حل مسأله علمی سازد (حافظ نیا،1387: 49).
در این فصل پس از بیان مجدد فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش که در فصل اول نیز به آن اشاره شد، روش پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، ابزارگردآوری دادهها و نحوۀ اندازهگیری متغیرها تشریح میشوند. در ادامه روایی و پایایی پژوهش مورد بررسـی قرار میگیرند و در انتها ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری که برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرارگرفتهاند، بیان میشوند.