تحقیق درمورد مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و اصلاح روابط مدیریت و کارکنان

colored arrows

اجرای درست کارها از ابتدا.
حفظ سلامت جسمی.
Widget not in any sidebars

2-12-2- اصلاح روابط مدیریت و کارکنان
ارائه اطلاعات دقیق درباره عملیات سازمانی موجب اعتماد و اطمینان کارکنان می گردد. برگزاری جلسات عادی یا ویژه برای رسیدگی به مشکلات کارکنان فرصت مناسبی است که کارکنان با مدیر احساس آشنایی و تفاهم بیشتری کنند و در نتیجه جو گرم و دوستانه ای برای کار گروهی سازمان ایجاد شود.
2-12-3- استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان
برای بهبود اثربخشی، لازم است به تمامی کارکنان فرصت مشارکت در برنامه های طراحی شده، داده شود؛ مدیر آنها را تشویق کند که نظرات خود را برای اجرای بهتر کارها ارائه دهند.
2-12-4- ره آورد فناوری
فناوری به کارکنان امکان می دهد تا با استفاده از عوامل موجود، کارآیی و اثربخشی خود را بالا ببرند. فناوری همچنین موجب اثربخشی سیستم های مدیریتی کارآتر و پیشرفته تر در سازمان شده است. اقدامات زیر نیز در اثربخشی سازمان مؤثر می باشد.
کاهش اضافه کاری های غیر ضروری.
اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی های به ظاهر موجه.
طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان.
جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم.
طراحی سیستم بهداشت و ایمنی اثربخش و نظارت دقیق بر آن.
آموزش مهارت های لازم به کارکنان.
استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر شغل و در هر سطح.
طراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا (سعادت، 1379).
2-13- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی
در این قسمت به بررسی اجمالی تحقیقات انجام شده گذشته در چند سال اخیر، درباره مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی پژوهشهای داخلی و خارجی پرداخته میشود.
2-13-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور
براساس تحقیقاتی که محقّق انجام داده، مجموع مطالعات مستند و مبنایی مشابهی که در مورد تاثیر مدیریت دانش داقت رهبر بر اثربخشی سازمانی در داخل کشور باشد در این قسمت ارائه می شود:
مطالعه نقوی و همکاران
نقوی و همکاران(1389)، در تحقیقی به بررسی فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی: با نگاهی بر مدیریت دانش پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان منابع انسانی و تحقیق و توسعه بانک ملت بوده و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و حجم نمونه نیز برابر 153 نفر تعیین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت دانش کاملاً در رابطه بین فرهنگ و اثربخشی سازمانی و نسبتاً در رابطه بین راهبرد و اثربخشی سازمانی نقش میانجی بازی می کند. این مقاله یافته های جدیدی را بر ادبیات مدیریت دانش می افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی فرهنگ و راهبرد سازمانی در اثرگذاری بر اثربخشی سازمانی تاکید می کند.
مطالعه آقایی و همکاران
آقایی و همکاران(1390)، در مقاله ای به بررسی تاثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثر بخشی سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی پرداختند. و برای استخراج روابط علّی میان متغیرها از آزمون تصمیم گیری استفاده کردند. آزمون تصمیم گیری از جمله مهم ترین روش های ریاضی می باشد که به روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم معروف بوده که مبنای این روش قضاوت جمعی پیرامون یک موضوع و یا متغیر می باشد و یکی از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تئوری گراف است که ما را قادر می سازد تا مسائل را برنامه ریزی و حل کنیم. در این تحقیق، با استفاده از نظرات ده نفر از کارشناسان و خبرگان مدیریت در دانشگاه علوم انتظامی رابطه میان متغیرهای فوق را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل حاکی از آن است که مدیریت دانش، ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی تاثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تاثیرگذارترین متغیرها می باشند..