[do_widget id=kl-erq-2]

امیدی و همکاران (1391): ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
ایران/برخی از سازما نهای ورزشی
یافته های تحقیق نشان می دهد، فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت دانش دارد.
6
قاضی زاده فرد و عطایی (1391): بررسی مدیریت دانش عامل اثربخشی سازمان ها (تحلیلی بر نقش اکتساب دانش و تجربه در سازمان ها)
ایران / دانشگاه امام حسین (ع)
نتیجه تحقیق بیان می دارد که مرحله اکتساب دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح جهت هم افزایی سایر مراحل مدیریت دانش بسیار مهم بوده و در نتیجه بر اثربخشی سازمان ها تاثیر بسزایی دارد.
7
رئیسی و همکاران(1392): بررسی برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
ایران / سازمان های ورزشی منتخب کشور
نتایج نشان می دهد، طراحی ساختار دانش بنیان در تمام سطوح سازمان ها در بهبود اثربخشی این سازمان ها موثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به عنوان تولیدکنندگان و سرمایه های ملی دانشی نقش مهمی را بر عهده دارند.
جدول شماره (2-8): جمع بندی تحقیقات داخلی انجام شده
جدول شماره(2-9)، خلاصه ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با قلمرو موضوعی تحقیق را نشان می دهد.
ردیف
مشخصات تحقیق
مکان مطالعه
توضیحات (نتایج)
1
موهرمان (2001): بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی
کشور آمریکا
یافته پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دانش به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر: کیفیت هدفگذاری سازمان، عوامل سازمانی و موقعیت بازار بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارد. ضمن آنکه مدیریت دانش خود نیز به طور مستقیم ارتباط مثبت و معناداری با اثربخشی سازمانی دارد.
2
یانگ و وان (2004): بررسی پیشبرد اثربخشی سازمانی و اجرای مدیریت دانش
کشور تایوان