[do_widget id=kl-erq-2]

کومرسین و سوآرپارینی ( 2015 )، در پژوهشی به بررسی مدیریت دانش به عنوان پیش بینی کننده اثربخشی سازمانی: با تببین نقش جمعیت شناختی و به کارگیری کارکنان پرداختند. این پژوهش میان 122 نفر از کارکنان 16 کتابخانه آموزش عالی در کشور قطر انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کمی و به منظور تعیین اهمیت تفاوت در فعالیت های مدیریت دانش با توجه به عوامل جمعیت شناختی و به کارگیری کارکنان از پاسخ دهندگان به سوالات پژوهش استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش تحت تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان این پژوهش نمی باشد. با این وجود، مدیریت دانش در به کارگیری کارکنان از طریق عوامل خاص مرتبط به نوع سازمان تحت تاثیر قرار دارد. یافته ها و نتایج این تحقیق برای مدیران کتابخانه ها، به خصوص ، کسانی که در سازمان های دولتی نیازمند اقدامات لازم به منظور موفقیت در تلاش های مدیریت دانش و دستیابی به اثربخشی سازمانی می باشند، ضروری است.
2-14- جمع بندی پیشینه تجربی
جدول شماره (2-8)، خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با قلمرو موضوعی تحقیق را نشان می دهد.
ردیف
مشخصات تحقیق
مکان مطالعه
توضیحات (نتایج)
1
نقوی و همکاران(1389): بررسی فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی: با نگاهی بر مدیریت دانش
ایران/ بانک ملت
نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش کاملاً در رابطه بین فرهنگ و اثربخشی سازمانی و نسبتاً در رابطه بین راهبرد و اثربخشی سازمانی نقش میانجی بازی می کند. این مقاله یافته های جدیدی را بر ادبیات مدیریت دانش می افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی فرهنگ و راهبرد سازمانی در اثرگذاری بر اثربخشی سازمانی تاکید می کند.
2
آقایی و همکاران(1390): بررسی تاثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثر بخشی سازمانی و مدیریت دانش
ایران/ دانشگاه علوم انتظامی
نتایج حاصل حاکی از آن است که مدیریت دانش و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی تاثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تاثیرگذارترین متغیرها می باشند.
3
وردی نژاد و همکاران(1391):بررسی تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای
ایران / مرکز صدا و سیمای ایران
نتایج یافته ها حاکی از آن است که متغیر مدیریت دانش بر متغیر اثربخشی اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
4
صفرزاده و همکاران(1391): بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد سازمانی
ایران/ مراکز بهداشتی و درمانی شمال استان فارس
نتایج تحقیق نشان می دهد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارند.
5