تحقیق درمورد مهارت های روانی و سازگاری اجتماعی

Businessman pressing touch screen, copy space

در جدول 11 شاخص های آمار توصیفی نمرات مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران آموزش دیده پیش دبستانی که شامل فراوانی، میانگین ، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین گزارش شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارتهای روانی – حرکتی برای دختران آموزش دیده پیش دبستانی به ترتیب برابر 77/79 و 07/8 و همان مقادیر برای پسران آموزش دیده به ترتیب برابر 02/80 و 12/7 است .

درجدول زیر آمار توصیفی متغیرهای فرضیه شماره چهار گزارش شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
جدول 4-12 – شاخص های آمار توصیفی مهارتهای روانی-حرکتی دختران و پسران آموزش ندیده
خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی جنسیت
.98501 8.81015 67.5375 80 دختر مهارت های روانی _حرکتی
.80980 7.24306 66.6375 80 پسر

در جدول 12 شاخص های آمار توصیفی نمرات مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران آموزش ندیده که شامل فراوانی، میانگین ، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین گزارش شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارتهای روانی – حرکتی برای دختران آموزش ندیده به ترتیب برابر 53/67 و 81/8 و همان مقادیر برای پسران آموزش ندیده به ترتیب برابر 64/66 و 24/7 است.
درجدول زیر آمار توصیفی متغیرهای فرضیه شماره پنج گزارش شده است.
جدول 4-13 – شاخص های آمار توصیفی نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسران آموزش دیده
خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی جنسیت
1.88214 16.83434 68.3500 80 دختر سازگاری اجتماعی
1.52611 13.64996 66.4125 80 پسر

در جدول 13 شاخص های آمار توصیفی نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسران آموزش دیده پیش دبستانی که شامل فراوانی، میانگین ، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین گزارش شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات سازگاری اجتماعی برای دختران آموزش دیده پیش دبستانی به ترتیب برابر 35/68 و 83/16 و همان مقادیر برای پسران آموزش دیده به ترتیب برابر 41/66 و 50/13 است .
درجدول زیر آمار توصیفی متغیرهای فرضیه شماره شش گزارش شده است.
4-14- شاخص های آمار توصیفی نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسران آموزش ندیده
خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی جنسیت
1.96610 17.58537 49.7125 80 دختر سازگاری اجتماعی
1.65217 14.77741 46.5875 80 پسر

در جدول 14 شاخص های آمار توصیفی نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسران آموزش ندیده که شامل فراوانی، میانگین ، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین گزارش شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمرات سازگاری اجتماعی برای دختران آموزش ندیده به ترتیب برابر 71/49 و 58/17 و همان مقادیر برای پسران آموزش ندیده به ترتیب برابر 59/46 و 78/14 است .
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها
فرضیه 1 : بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری می باشد..