تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سبک های فرزندپروری


Widget not in any sidebars

آلوز وهمکاران(2002)در مطالعه ای نشان دادند،اشخاصی که از عزت نفس بیشتری برخوردار هستند در مقایسه با اشخاص با عزت نفس کم،در برابر مسائل زندگی و مشکلات مقاومت بیشتری کرده ودر نتیجه احتمال موفقیتشان بیشتر است.
بک وهمکارانش(2001)بیان کردند که عزت نفس می تواند رابطه معکوس ومتضادی با مشکلات روانشناختی به ویژه سلامت روان داشته باشد.طوری که در برخی از این تحقیقات نمونه ها با داشتن مشکلات روانشناختی ازعزت نفس بالاتری برخوردار بودند.
همچنین در مطالعات فلای وهمکاران(2001)بین عزت نفس با مشکلات واختلالات سلامت روان روابط علی کاملا”واضح ومقتنی گزارش نشده است.
محققین سازه عزت نفس را با عملکرد تحصیلی مرتبط دانسته اند(پلگ،2009؛والاس،1999).
تحقیقات بنکستون وزو(2002) لوکت وهارول(2003)واشمیت وپادیلا(2003) بیانگر رابطه مثبت بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی بود.
قلی زاده وامینی(2002) به این نتیجه رسیدندکه دانش آموزانی که عزت نفس بالاتری دارند،درتکالیف مدرسه وپیشرفت تحصیلی موفق ترهستند،دراجتماعات درون مدرسه واجتماع مشارکت بیشتری دارند.این دانش آموزان روابط بین فردی موفق تری دارند(تامپسون وباندی، 1999).وازسازگاری عاطفی واجتماعی بالاتری برخوردارهستند(سوان، 2007).
در مطالعه راس وهمکاران،(2000 )که به منظور بررسی تاثیر پیشرفت تحصیلی روی عزت نفس 64 دانشجو انجام گرفت،به یک گروه از دانشجویان نمره واقعی آنها در آزمون اعلام شد و به گروهی 10 نمره پایین تر از نمره واقعی اعلام گردید.نتایج نشان داد که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند.
نتایج تحقیقات الیوت ومک گریگور(2001) هاراکی اویچ وهمکاران(2009) نشان داد بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
در مطالعه دیگری که توسط ال آنزی(2005)انجام گرفت بین پیشرفت تحصیلی ،خوش بینی واعتماد به نفس ارتباط مشاهده شد.
بلوم(1383)نیز به این نتیجه رسیدکه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی همبستگی بالایی دارد.اگر کودک از بیشتر تکلیف های آموزشگاهی تصوری موفقیت آمیزداشته باشدو اگر به خاطر یادگیری این تکالیف از سوی آموزگار، والدین، وهمسالان خود تشویق گردد،نگرش او به آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی مثبت خواهد شد واو مشناق خواهد بودتجارب بیشتری د رآنجا به دست آورد.
تحقیقات دوبویسو همکاران(1999)،اشپیتز(2006)، استیرنس وهمکاران(2007) حاکی از نقش خود ارزشمندی بالا وعزت نفس در پیشرفت تحصیلی است.
نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که هریک از سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس به طور گسترده ای بر سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است واین بیانگر اهمیت نحوه ی تعامل والدین وفرزندان وشیوه ها یی است که آنها درتربیت فرزندانشان به کا می گیرند.
فصل سوم
روش پژوهش
روش پژوهش
ازآنجا که تحقیق حاضر در صدد یافتن رابطه بین سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است.با توجه به ماهیت موضوع واهداف تحقیق ،روش این پژوهش کاربردی وشیوه اجرای آنهمبستگی است.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای پیش بین: سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس.
متغیرهای ملاک : سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی.

Author: مدیر سایت