تحقیق رایگان با موضوع معادله و انتقال

Actual Photo. ++++SEE MY ABSTRACT LIGHT BACKGROUND LIGHTBOX BY CLICKING THE PHOTO BELOW. +++++
[do_widget id=kl-erq-2]

C=C 1620
C-N 1270
شکل 3-18 طیف IR لیگاند H2L6 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-19 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-12720=ε( nm329= maxλ و (Lmol-1cm-16440=ε( nm283= maxλ و مربوط به انتقالات *πn هستند. نوار جذبی با (Lmol-1cm-1640000=ε) nm228= maxλ مربوط به انتقال *π π میباشد.
شکل 3-19 طیف UV-Vis لیگاند H2L6 در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
تهیه لیگاند 2,ʹ2-[هگزاهیدرو-1H-بنز ایمیدازول-3,1-دیایل دی(متیلن)]بیس(4-فلوئوروفنول) (H2L7)
این لیگاند از واکنش 4-فلوئوروفنول، فرمالدهید 37% و سیکلوهگزان دیآمین با نسبتهای مولی به ترتیب 1:4:4 در حلال متانول و شرایط رفلاکس در دمای C˚70 به مدت 24 ساعت با بازده 66 درصد تهیه شد. از رسوب سفید حاصل نقطه ذوب گرفتیم که در دمای C˚8/169-168 کاملاً ذوب شد.
شکل 3-20 معادله تشکیل لیگاند H2L7
طیف IR این ماده در شکل 3-21 و تفسیر آن به طور خلاصه در جدول 3-9 آورده شده است. همان طور که در شکل میبینیم پیکهای ظاهر شده در cm-1 3440 مربوط به گروههای هیدروکسیل فنولاتها میباشد. پیکهای ضعیف موجود در ناحیه cm-1 2827-3053 نشان دهنده C-H های کششی آلیفاتیکی و آروماتیکی میباشند. پیک موجود در ناحیه cm-11492 که از قوی برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههای آروماتیکی میباشد. C-H خمشی متیلنها ناحیه cm-1 1344-1389 را در برگرفتهاند و شدت متوسط دارند. پیک قوی موجود در ناحیه cm-1 1336 مربوط به گروه C-F میباشد. گروههایC-N و C-O نیز در ناحیه cm-1 1240 و 1190 قرار دارند. C-H های خمشی خارج از صفحهای حلقه آروماتیک نیز ناحیه cm-1 869-811 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-9 فرکانس کششی گروههای مهم لیگاند H2L7
گروه (cm-1) ν
گروه (cm-1) ν
C-H کششی آلکان 2827
C-H خمشی(CH2) 1389
C-H آروماتیکی(کششی) 3053
C-H آروماتیکی(خمشی) 811-869
C-F 1336
C-O کششی (اتری) 1190
O-H کششی 3440
C=C 1492
C-N 1240
شکل3-21 طیف IR لیگاند H2L7 به صورت قرص KBr
از این لیگاند محلولی با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهیه کرده و طیف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتیم که در شکل 3-22 نشان داده شده است. در طیف UV-Vis این لیگاند، نوار جذبی در (Lmol-1cm-141600=ε( nm285= maxλ و (Lmol-1cm-162400=ε) nm214= maxλ مربوط به انتقال *π π هستند.
شکل 3-22 طیف UV-Vis لیگاند H2L7در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
تهیه لیگاند 2,ʹ2-[هگزاهیدرو-1H-بنز ایمیدازول-3,1-دی ایل دی(متیلن)]بیس(6,4-دی ترشیوبوتیل فنول) (H2L8)