تحقیق رایگان درباره شرکتهای پذیرفته شده و معیار اندازه گیری

نمونه عبارت است از: مجموعه ای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و سیف نراقی، 1373).
Widget not in any sidebars

نمونهگیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را می دهد تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید و عبارتست از انتخاب افراد نمونه از میان اعضای یک جامعه که بر اساس اصول و قواعد خاص انجام می شود (بست، 1372).
نمونهگیری انواع گوناگونی دارد و روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک (روش هدفمند) می‌باشد.
3-5-1- نمونهگیری هدفمند
گاهی اوقات ضرورت مییابد اطلاعات مورد نیاز تحقیق را از افراد یا گروههای خاصی بهدست آورد. زیرا این افراد یا گروهها تنها کسانی هستند که میتوانند اطلاعات مورد نظر را ارائه دهند و یا با برخی از معیارهای محقق مطابقت دارند. چنین نوعی از طرحهای نمونهگیری، نمونهگیری هدفمند نامیده میشود (دانایی فرد و همکاران، 1386).
در این تحقیق، نمونه انتخابی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را داشته باشند:
سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
شرکتهایی که حداقل برای دو سال متوالی در بورس بوده و اطلاعات آنها قابل دستیابی باشد.
طبق ویژگیهای مدل لگاریتمی، نسبتهای مالی منفی حذف میشوند (از آنجاییکه لگاریتم اعداد منفی معنادار نیست متغیرهایی که باعث شود لگاریتم آنها معنیدار نباشد حذف خواهند شد و اینگونه شرکتها از نمونه آماری نیز حذف خواهند شد).
شرکتهایی که دارای مقادیر نسبتاً زیاد و کم نسبتهای مالی نباشند. برای این منظور شرکتها بر اساس نسبتهای مالی آنها از بالا به پایین طبقهبندی خواهند شد و یک درصد بالا و پایین این طبقهبندی سهام حذف خواهند شد تا نمونههای غیر عادی حذف شوند.
در این تحقیق، سهام شرکتهای نمونه در هر سال مالی در سی پورتفوی سهام که تعداد سهام برابری دارند، قرار گرفتند. برای تشکیل این پورتفوها، سهام شرکتهای مورد بررسی در هر سال مالی بر اساس میزان نسبتهای مالی آنها مرتب شدند (از کمترین به بیشترین) و تعداد سی پورتفوی سهام، از کمترین میزان این نسبتها تا بیشترین مقدار آنها تشکیل شد.
3-6- روش گردآوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی می‌توان به دو دسته، روشهای کتابخانه‌ای و روشهای میدانی تقسیم نمود. در این تحقیق در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد فرضیههای تحقیق، به طور عمده از روش میدانی و جهت جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری دادهها اسنادکاوی است و دادههای مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی و نرمافزار تدبیر پرداز بدست آمده است.
3-8-آزمونهای آماری
در این تحقیق جهت بررسی معنی داری ضرایب رگرسیون از آزمون t و جهت بررسی صحت مدل رگرسیون از آزمون F استفاده میشود.
آزمون t: این آزمون برای نمونههای کوچک کاربرد دارد. توزیع t از بسیاری جهات شبیه توزیع با کمیت Z (نمرات استاندارد) است. البته توزیع t با کمیت Z و منحنی طبیعی تفاوت دارند، مثلاً توزیع کمیت Z طبیعی است، در حالی که کمیت t تابع تعداد آزمودنیهاست که در درجه آزادی ( ) تاثیر دارد وهر چه آزادی بیشتر باشد، شکل توزیع به منحنی توزیع طبیعی نزدیکتر است. از آزمون t برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علی استفاده میشود، تا تأثیر متغیر مستقل یا رابطه علی مورد مطالعه قرار گیرد. برای محاسبه درجه آزادی نیز از فرمول استفاده می شود، سپس نتیجه با مقادیر جدول t مقایسه میگردد.
آزمونF: همان طور که ذکرشد، از آزمون t برای مطالعه تفاوت و اثرگذاری در رابطه با دو متغیر استفاده میشود، ولی گاهی اوقات محقق در صدد تشخیص تفاوت بین اثرگذاری چند متغیر یا انتخاب بهترین آنهاست؛ برای این کار، استفاده از آزمون t به صورت مقایسههای زوجی امکان پذیر است، ولی بروز اشتباهات آماری و محاسبات غلط عملاً بهره برداری از این روش را غیر ممکن میسازد؛ از این رو، از آزمون دیگری به نام آزمون F با روش تحلیل واریانس استفاده میشود. این روش به محقق در تشخیص تفاوت های معنی دار بین گروه ها وتاثیر متغیرها در آنها کمک می نماید (حافظ نیا، 1382).
یک رابطه مفهومی بین ضریب تعیین و تابع آزمون F به کار رفته در آنالیز واریانس وجود دارد. این دو تابع آزمون در یک جهت و مستقیماً تغییر میکنند. به این ترتیب هنگامی که است، F ماهیتاً و خود به خود صفر است. هر چه بزرگتر باشد، مقدار F بزرگتر است. هنگامی که است، F بی نهایت است. بدین ترتیب، تابع آزمون F که معیار اندازه گیری معنی دار بودن رگرسیون تخمین زده شده است، تابع آزمودنی برای معنی دار بودن نیز هست (گجراتی، 1383).

خلاصه
روش پژوهش علمی کلیه مراحل سیستماتیک جمع آوری دادهها، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای رسیدن به هدف پژوهش را در بر میگیرد که در این فرایند یک عمل یا یک موقعیت نامعین، مشخص میگردد. در این فصل ابزار جمعآوری دادهها، جامعه و نمونه آماری موردنظر و روش نمونهگیری بیان شد. همچنین در ادامه به روش پژوهش، که از نوع رابطه رگرسیونی می باشد، اشاره گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها