تحقیق رایگان درمورد تعریف مفهومی عزت نفس و استان آذربایجان شرقی

2-بین عزت نفس اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392 رابطه معناداری وجود دارد.
Widget not in any sidebars

3-بین عزت نفس تحصیلی و بزهکاری نوجوانانپسرشهر تبریز در سال 1392 رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-کاربران پژوهش:
نتایج و یافته‌های این تحقیق می تواند در سازمان‌های ذیل الذکر کاربرد داشته باشد:
1- ناجا (معاونت آموزش،معاونت اجتماعی) ، بدین صورت که معاونت اجتماعی ناجا در هر رده‌ای می تواند یافته‌ها و نتایج را در اختیار کارشناسان امور اجتماعی و روانشناسی قرار دهد و آنها در آموزش همگانی به خانواده‌ها و نیز در طرح تعامل و اعزام کارشناسان به محیط‌های آموزشی اعم از مدارس ابتدائی، راهنمائی و غیره مورد استفاده قرار دهند و همچنین معاونت آموزش هم می تواند این نتایج را در ارتقاء میزان عزت نفس سربازان و یا پرسنل جوانی که جدیداً به سازمان وارد شده اند مورد استفاده قرار دهد.
2-سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به قطع یقین بیشترین میزان استفاده را از نتایج و یافته‌های پژوهش حاضر در امر آموزش، تربیت و اصلاح روند امور در پیشبرد هرچه بهتر نظام آموزشی خود در جهت ارتقاء سطح عزت نفس دانش آموزان نوجوان که بیشترین نقش را در عدم گرایش آنان به بزهکاری را دارد، داشته باشد.
3- کانون اصلاح وتربیت مرکز تبریز هم بدلیل اینکه تمامی نوجوانان پسر حاضر در این مرکز به طور تمام شمار مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند یکی دیگر از مراکزی است که می تواند از این تحقیق در جهت اصلاح وتربیت بهتر نوجوانان بزهکار استفاده نماید.
4-سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از سازمان‌های دخیل در امور تبلیغ و ترویج احکام اسلامی و تربیت فرزندان بر طبق موازین اصیل اسلامی است، می تواند با نگاه به یافته‌ها و نتایج حاصل از این کار تحقیقی، نقش اساسی در راستای کمک به اولیاء و خود نوجوانان که مخاطبین اصلی در سخنرانی‌ها و نشریه‌های آن سازمان محسوب می شوند، داشته باشد.
5-اداره بهزیستی استان آذربایجان شرقی بدلیل عهده دار بودن تربیت و سرپرستی برخی از نوجوانان به اصطلاح بد سرپرست یا کودکان و نوجوانان کار و نگهداری از آنان در مراکز ویژه زیر نظر بهزیستی و با توجه به اینکه این طیف از نوجوانان استعداد بیشتری را در گرایش به بزهکاری و جرایم را دارند،می تواند با نگاه اجمالی به مطالب و یافته های این تحقیق، کارشناسان مربوطه را یاری کند.
6- غیر از سازمان‌هایی که ذکر شد سازمان و نهادهای دیگری هم می تواند از نتایج بدست آمده در این تحقیق کاربردهایی را داشته باشد ازجمله اداره بهداشت و درمان، سازمان زندان‌ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر و غیره.
1-7-تعاریف مفهومی متغیرها:
متغیر‌های این تحقیق عبارتند از عزت نفس که متغیر مسقل و دیگری بزهکاری که آن هم بعنوان متغیر وابسته تلقی می شود.
1-7-1- تعریف مفهومی عزت نفس:
عزت نفس طبق تعریف فرهنگنامه ای: ارجمندی ذات، خود، گرامی داشتن خود، عزیز دانستن خود، خودارزیابی ( عمید، 1363)عزت نفس درجه تأیید، تصویب، و ارزشی که شخص برای خود قائل استمی باشد.
1-7-2- تعریف مفهومی بزهکاری:
بزهکاری یعنی رفتارهای خلاف قانون کیفری و هم خلاف قوانین مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه،مانند قوانین راهنمائی و رانندگی، قوانین مدنی و یا مجموعه قوانینی که مختص یک جامعه ی فرعی و یا کوچک در کشور است مانند قوانین و مقررات در مدارس، ادارات و نیز رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد پذیرش عموم در جامعه می باشد. مانند فعالیت مربوط به خشونت، اخلال در نظم خانه و خانواده و برخی بزهکاری‌های پنهان نوجوانان. (بلسیر، 1391)
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
مقدمه:
این فصل به عنوان ادبیات تحقیق یا همان مبانی نظری به دوبخش عمده تقسیم شده است بخش اول بیان مطالبی است در خصوص عزت نفس، پیشگیری، نوجوانی، بزهکاری نوجوانان، تعاریف و نظریه‌های گوناگونی که در این خصوص از سوی روانشناسان و کارشناسان مطرح در این زمینه‌ها ارائه شده است در بخش دوم با عنوان پیشینه تحقیق،به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که با عنوان‌های عزت نفس و بزهکاری نوجوانان در داخل و خارج از کشور انجام گردیده، اشاره اجمالیشده است.
برای انسان هیچ ارزشی، مهم تر از داوری او در مورد نفس خویش نیست، تصوری که یک فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه واکنش‌های او متجلی است. نیاز به احترام و عزت نفس از نیازهای اساسی انسان است که روانشناسان بر آن تأکید دارند. عزت در همه فرهنگ‌ها ارزش و ذلت ضد ارزش به حساب می آید، مفهوم و مصداق آن در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. ناتانیل براندن پدر نهضت عزت نفس می نویسد:
احساس ما از خویشتن و آنچه را که در مورد خود می اندیشیم بر کلیه جوانب تجربه ما از زندگی اثر جدی و قطعی دارد. شیوه رفتار ما در کار و حرفه، در مسائل عشقی و عاطفی، در امور جنسی، در نقش پدر و مادر در رابطه با فرزندان و در پیشرفت امور زندگی همه و همه متأثر و در گرو احساس ما از نقش خویشتن است.همچنین راهگشای فهم و درک ما از خود و دیگران است. همه ی مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر همه و همه ریشه در عزت نفس ضعیف دارد.

Author: مدیر سایت