تحقیق رایگان درمورد عزت نفس خانوادگی و رفتارهای انحرافی


Widget not in any sidebars

تحقیقات مربوط به رابطه عزت نفس و بزهکاری و یا تأثیر آن در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان بسیار با اهمیت بوده و می تواند نتایج حاصله در ناجا و سازمان‌هایی به مانند آموزش و پرورش،سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های خدمات اجتماعی از قبیل کانون‌های اصلاح و تربیت و غیره مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به متفاوت بودن قلمروی جغرافیایی اش با تحقیقات پیشین، متفاوت از تحقیقات مشابه در این زمینه خواهد بود. می خواهیم به این نقطه برسیم که با وجود فرهنگ غنی و اسلامی که در جامعه ما بوده است و این همه تأکید بر تربیت اسلامی از سوی سازمان‌ها، نهادها، دانشمندان و متفکران اسلامی و بالأخص خانواده‌ها، چقدر بر میزان ارتقاء عزت نفس موجب شده؟ و آیا عزت نفس به میزان مطلوبی در بین نوجوانان ما وجود داشته و دارد؟
مطالعات مختلف نشان داده که حدود یک سوم نوجوانان عزت نفس کمی دارند، این عزت نفس کم، می‌تواند موقتی باشد اما در موارد جدی و شدید سبب افسردگی، بی اشتهایی عصبی، بزهکاری و حتی خودکشی شود. ابعاد مختلف عزت نفس کلی پایین با رفتارهای انحرافی و بزهکاری همبستگی بالایی دارد. با توجه به اوضاع محیطی ممکن است عزت پایین سبب انحراف و بزهکاری شود. نوجوانانی که تحقیر می شوند یا شکست می خورند برای افزایش میزان عزت نفس خودشان ممکن است رفتارهای بزهکارانه انجام دهند.(انصاری نژاد، 1391)
پس نشان دادن الگوهای صحیح، رفتارها و هنجارهای مورد قبول و پسند محیط و جامعه می تواند کمک شایانی بدین گونه نوجوانان نماید. در این میان اصرار بیشتر روانشناسان بر ابراز محبت بی قید وشرط از سوی والدین نسبت به نوجوانان دارای شرایط احتمال گرایش به بزهکاری و یا نوجوانانی که اشتباهات جزئی داشته و هنوز بعنوان یک بزهکار تلقی نمی شوند، بر اهمیت توجه به عزت نفس می افزاید. این ابراز محبت می تواند تأثیر معجزه آسایی در ارتقاء عزت نفس فرزندان داشته باشد، به شرطی که همان اسلوب صحیح در برخورد با آن نوع از نوجوانان رعایت گردد.
1-3-اهداف تحقیق:
1-3-1-هدف کلی:
بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392.
1-3-2-اهداف جزئی:
1-بررسی تأثیر عزت نفس خانوادگی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392.
2-بررسی تأثیر عزت نفس اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392.
3-بررسی تأثیر عزت نفس تحصیلی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392.
1-4-سوالات تحقیق:
1-4-1-سؤال اصلی:
عزت نفس چه تأثیری در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال 1392 دارد؟
1-4-2-سؤالات فرعی:
1- عزت نفس خانوادگی چه تأثیری در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال 1392 دارد؟
2-عزت نفس اجتماعی به چه میزان درپیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال 1392 تأثیر دارد؟
3- عزت نفس تحصیلی چه تأثیری در بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال 1392 دارد؟
1-5- فرضیات:
1-5-1-فرضیه اصلی:
بین عزت نفس و پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال 1392 رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2-فرضیه های فرعی:
1-بین عزت نفس خانوادگی و بزهکاری نوجوانانپسرشهر تبریز در سال 1392 رابطه وجود دارد.

Author: مدیر سایت