تحقیق رایگان درمورد پیشگیری اجتماعی از جرم و اعتیاد به مواد مخدر

Into the bright future, traffic moving forward at night

2-16-2- کاهش فرصت‌های وقوع جرم:
در انگلستان و آمریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان‌ها و محله‌ها آغاز می‌شود. (محمد نسل، 1387) [do_widget id=kl-erq-2]
2-16-3- کاهش انگیزه ارتکاب جرم:
این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می شود.
2-17-بزهکاری نوجوانان:
بزهکاری نوجوانان و جوانان پدیده ای ناخوشایند است که گسترش آن در جلوه های گوناگون این پدیده همچون سرقت، خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و … می تواند امنیت اخلاقی جامعه را به خطر اندازد و آن را با مشکلات فراوان و بغرنج روبرو سازد و تهدیدات جدی را برای مسئولان و برقراری امنیت اجتماعی فراهم آورد(شومیکر، 1389) دوره نوجوانی که معمولاً از 11 یا 12 سالگی شروع می شود، متمم دوره کودکی است و دوره تحول جسمی و روانی فرد است. رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها و احساسات و رؤیا‌های گوناگون می‌گردد و از درون نوجوان فشارهایی را بر وی تحمیل می‌کند که برایش ناشناخته است. این فشارهای ناشناخته، نگرانی‌ها و هیجان‌هایی را در پی دارد که برای نوجوان تاکنون سابقه نداشته است. در این دوره اعضاء و احساسات نوجوان برای تأمین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می کنند و هر چه با یکدیگر همکاری می کنند و هرچه با عشق و زیبایی رابطه داشته باشد، بیشتر سبب هیجان ظاهری او می شود. تصورات و تخیلات شاعرانه و تعبیرات و تشبیهات او لذت آور وبی پایان است. به همین دلیل، نوجوانان زودتر از بزرگسالان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی قرار گرفته، مرتکب جرم می گردند. در این دوره پسران غالباً وسایل الکتریکی و وسایل نقلیه (دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل) را به سرقت می برند. (ستوده،1389)
2-17-1-تعریف بزهکاری:
بزه، عبارت از اقدام به عملی است که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند(محمدی اصل، 1385)
2-17-2- تعریف رفتار بزهکارانه نوجوانان:
تفکرات نظری و تحقیقات تجربی، تعاریف متعددی از رفتارهای بزهکارانه ارائه دادهاند، از یک طرف، تعریف محدودی که صرفاً به تخلفات قانون کیفری مربوط می شود. یعنی هر نوع عمل و رفتاری که خلاف قانون باشد رفتار بزهکارانه می باشد. از سوی دیگر، تعریف جامعی که در برگیرنده ی تخلفاتی است که در قانون کیفری، به ویژه در معاشرت‌های مدرسه ای، رانندگی وسایل نقلیه، مصرف مواد مخدرف اختلالات رفتاری خانوادگی و عدم سازگاری اجتماعی می باشد.(بلسیر،1391)و این تعریف جامعیت بیشتری در مورد بزهکاری نوجوانان دارد و به تعبیری دیگر این تعریف شامل بزهکاری نوجوانان می باشد. یعنی تعریفی که هم شامل رفتارهای خلاف قانون کیفری و هم خلاف قوانین مقررات اجتماعی حاکم بر جامعهمی باشد.مانند قوانین راهنمائی و رانندگی، قوانین مدنی و یا مجموعه قوانینی که مختص یک جامعه ی فرعی و یا کوچک در کشور است مانند قوانین و مقررات در مدارس، ادارات و نیز رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد پذیرش عموم در جامعهمی باشد. مانند فعالیت مربوط به خشونت، اخلال در نظم خانه و خانواده و برخی بزهکاری‌های پنهان نوجوانان.
در تعریف رفتار بزهکارانه نوجوانان در کتب جرم شناسی، بزهکار به کسی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولاً 18 سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود. ممکن است رفتار بزهکارانه یک نوجوان مقدمه ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی شود. گاهی فرد بزهکار به طور کلی فردی سرکش و ضداجتماع است و مرتکب اعمالی می گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و… (معظمی، 1388)
تحقیقات در خصوص رفتار بزهکارانه نوجوانانی که سرپرستی آنها بر عهده ی دادگاه است نشانمی دهد که ویژگی اصلی این رفتارها این است که بروز و ظهور آنها مربوط به دوره قبل از دوره نوجوانی است. با این وجود نباید فراموش کرد که این رفتارها می توانند بعنوان یک پدیده اجتماعی نگران کننده محسوب شوند زیرا بروز برخی از رفتارها با توجه به فراوانی شدت و زود هنگام بودن آنها قبل توجه می باشند. (بلسیر، 1383)
مدل مفهومی بزهکاری نوجوانان دکتر معظمی
دزدی بیمارگونه
آتش افروزی
الکلیسم
قماربازی
ولگردی
دزدی بیمارگونه
آتش افروزی
الکلیسم
قماربازی