تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۰

تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۰

اساس و مبنای تصمیم گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد و کلان اطلاعاتی است که غالباً با استفاده از علم آمار و تحلیل داده ها در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد. به طور کلی داده ها نمایانگری از واقعیتها و مفاهیم هستند. چنانچه داده‌ها بصورت واژه و نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت‌ها بپردازد آنها را داده‌های کیفی می‌گویند. اینگونه داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری می‌شود. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است و شامل شرح و آماده سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می‌باشد. در واقع هدف نهایی هر پروژه تحقیقاتی این فصل تحقیق می‌باشد. در این فصل در بخش اول به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها و در بخش دوم به آزمون آماری فرضیات پرداخته خواهد شد .
۴-۲ بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته میشود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق توزیع فراوانی پرسنل دانشگاه و همچنین توزیع فراوانی اساتید دانشگاه بر حسب رتبه علمی به عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند، چرا که با استفاده از هر یک این سؤالات می‌توان به برخی از اختلافات در دیدگاه‌ها در میان جامعه آماری پی برد.
۴-۲-۱ سمت پرسنلی
پاسخی را که افراد در مورد سمت پرسنلی به پرسشنامه داده‌اند به صورت جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌شود پرسشنامه حاضر در بین ۶۹ نفر از اعضای هیئت علمی و ۲۸ نفر از کارکنان دانشگاه توزیع گردیده است.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی سمت پرسنلی پاسخگویان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت فراوانی درصد
اعضای هیئت علمی ۶۹ ۱/۷۱
کارکنان ۲۸ ۹/۲۸
جمع ۹۷ ۱۰۰

 

در شکل زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پست سازمانی نشان داده شده است.

شکل ۴-۱: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی
چنانچه شکل ۴-۱ نشان می‌دهد اعضای هیئت علمی با ۱/۷۱ درصد، بیشترین درصد پاسخگو را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *