تحلیل رگرسیون چندگانه و رفتار مدنی سازمانی

همانطوری که جدول 4-10 نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد وجدان کاری (01/0>sig، 414/0=r)، عدالت توزیعی و بعد وجدان کاری (01/0>sig، 253/0=r)، عدالت رویه‌ای و بعد وجدان کاری (01/0>sig، 426/0=r) و عدالت تعاملی و بعد وجدان کاری (01/0>sig، 424/0=r) وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های آن، نمرات بعد وجدان کاری نیز افزایش می‌یابد؛ از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر بعد وجدان کاری تأثیر دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی پیرسون در دامنه‌ی 25/0 تا 43/0 قرار دارند که کمترین ضریب همبستگی مربوط به عدالت توزیعی و بیشترین ضریب مربوط به عدالت رویه‌ای می‌باشد.
Widget not in any sidebars

فرضیه 6 تحقیق:
عدالت سازمانی و مولفه‌های آن(عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) بر بعد فضیلت مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم‌آباد تأثیر دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه فوق، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با بعد فضیلت مدنی تشکیل گردید که نتایج آن در قالب جدول 4-11 نشان داده شده است.
جدول (4-11) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با بعد فضیلت مدنی
متغیرها عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه‌ای عدالت تعاملی فضیلت مدنی
عدالت سازمانی 1
عدالت توزیعی **848/0 1
عدالت رویه‌ای **929/0 **700/0 1
عدالت تعاملی **937/0 **659/0 **834/0 1
فضیلت مدنی **469/0 **285/0 **433/0 **524/0 1
** sig<0>همانطوری که جدول 4-11 نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد فضیلت مدنی (01/0>sig، 469/0=r)، عدالت توزیعی و بعد فضیلت مدنی (01/0>sig، 285/0=r)، عدالت رویه‌ای و بعد فضیلت مدنی (01/0>sig، 433/0=r) و عدالت تعاملی و بعد فضیلت مدنی (01/0>sig، 524/0=r) وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های آن، نمرات بعد فضیلت مدنی نیز افزایش می‌یابد؛ از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر فضیلت مدنی تأثیر دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی پیرسون در دامنه‌ی 28/0 تا 52/0 قرار دارند که کمترین ضریب همبستگی مربوط به عدالت توزیعی و بیشترین ضریب مربوط به عدالت تعاملی می‌باشد.
فرضیه 7 تحقیق:
عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم‌آباد تأثیر چندگانه دارد.
برای تعیین تأثیر چندگانه و سهم مولفه‌های عدالت سازمانی در پیش‌بینی رفتار مدنی سازمانی، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردیده که نتایج آن در قالب جداول 4-12 و 4- 13 نشان داده شده است.
جدول (4-12) ضرایب همبستگی چندگانه(R)، ضرایب تعیین(R2) و آزمون‌های معنی‌داری مربوطه(F)
مراحل رگرسیونی متغیر ملاک متغیرهای پیش‌بین متغیرهای پیش بین
با قیمانده در تحلیل ضریب همبستگی چندگانه(R) ضریب تعیین
(R2) آماره- F سطح ‌معنی‌داری
(Sig)
1 رفتار مدنی سازمانی مولفه‌های عدالت سازمانی عدالت تعاملی 561/0 314/0 007/71 001/0

Author: مدیر سایت