تحلیل رگرسیون چندگانه و رفتار مدنی سازمانی

عدالت رویه ای 84%
عدالت تعاملی 95%
کل پرسشنامه 94%


Widget not in any sidebars

روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آمار توصیفی جهت طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی در جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده سپس از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن (بسته به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع متغیرها)، رگرسیون خطی، T مستقل، روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی پرسشنامه، روش ANOVA، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. لازم به ذکر است که کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel نسخه 2007 استفاده شده است.
روش اجرای تحقیق
پس از انجام هماهنگی و نامه نگاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و دریافت آدرس تمام شرکت های فعال تعاونی تولیدی از اداره ی کل اقدام برای جمع آوری داده های تحقیق دریافت گردید و با مراجعه به تمامی شرکت ها در نواحی مختلف اقدام به جمع آوری پرسشنامه ها گردید که در مجموع 157 عدد پرسشنامه یعنی حدود 80 درصد پرسشنامه توسط محقق جمع آوری گردید.

مقدمه
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و بررسی فرضیه‌های تحقیق با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی متناسب با نوع داده‌ها و متغیر‌ها استفاده گردید، بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی به توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی پاسخگویان (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و سابقه کار) پرداخته شد، سپس برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد، و برای تعیین سهم هر کدام از متغیرهای پیش‌بین (مولفه‌های عدالت سازمانی) در تبیین تغییرات متغیر ملاک(رفتار مدنی سازمانی)، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به ‌کار برده شد. در پایان برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در بین کارکنان زن و مرد، از آزمون لوین (آزمون برابری واریانس‌ها) و آزمون tگروه‌های مسقل (آزمون برابری میانگین‌ها) استفاده گردید.
یافته‌های توصیفی
توصیف پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویان
جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی
مرد 101 3/64 3/64
زن 56 7/35 0/100
کل 157 0/100

Author: مدیر سایت