تصویر سازی با صفات شاعرانه در اشعار نیما یوشیج و اخوان ثالث- قسمت ۵

تصویر سازی با صفات شاعرانه در اشعار نیما یوشیج و اخوان ثالث- قسمت ۵

نقیصه ونقیصه سازان ، چاپ اول ، ۱۷۴،زمستان ،۲۰۸ص
صدای حیرت بیدار(گفتگوهای مهدی اخوان ثالث) : چاپ اول ، ۱۳۷۱، زمستان
مرد جن زده (مجموعه چهار داستان ): چاپ اول، ۱۳۵۴،توس ، ۱۲۱، ص
در خت پیر جنگل : چاپ اول،۱۳۵۶، توس ، ۱۵۶
فصل سوم
صفت در زبان فارسی و صفات ادبی
.
۳-۱صفت وگروههای وصفی
تعریف صفت کلمه ای است غیر از اسم یا گروههای اسمی میاید و معنی آن را مقید میکند و توضیحی در باره آن میدهد . مانند: این کتاب ، کار بسیار ، کدام کتاب ؟
۳-۱-۱اقسام صفت
بیانی
عددی
اشاره
مبهم
۳-۱-۱صفت بیانی صفت بیانی یا صفت اصلی آنست که ویژگی هائی از قبیل چگونگی ،حالت ،مقدار، زمان ،مکان، شمار،ووضع موصوف رابیان کند ، بنابراین از لحاظ معنی خود به این اقسام تقسیم میشود
۱٫اقسام صفات بیانی و اقسام آن
۱٫مکان مانند (دور ) ، (نزدیک ) ،(پس ) ،(عقب ) ،(جلو ) ،(مقابل ) ، (درون )،(بیرون) ،(داخل ) و همانند آنها : مثال در کلام (راه دور) ،(دست پیش) ،(ردیف جلو)،(ردیف عقب )
۲٫زمان : مثل (پیش) ،(پس) ،( جلو ) (نزدیک) (فوری) و نظیر آنها (هفته پیش ) (آینده نزدیک)
۳٫مقدار:مانند (کم) ،(بسیار ) ،( فراوان )، (باندازه ) ، (بی نهایت ) ،( پر ) مثال در کلام : کار بسیار ، لفظ کم
۴٫چگونگی و حالت : مثل خندان ، خوب ، عاقلانه ، دیوانه وار ، که خود بفاعلی ، مفعولی ، نسبی ، تشبیهی و مانند آنها تقسیم میشود . صفات چگونگی و حالت ، کثیرترین و مهمترین دسته صفات بیایند .
۵٫صفت نسبی :که برملیت ، مذهب ، منشا ، پیشه ، خاندان ، دلالت میکند و بیشتر با پسوند (ی) و عناصر دیگر ساخته میشود ، مانند : ارمنی (مذهب ) ، کتابی (شغل ) ، ایرانی ( ملیت ) ، تهرانی ( منشا )، بازرگان ، سیمین ، سیمینه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. رنگ : مثل : (سبز ) ، (سرخ ) ،( آبی) ، (سیاه ) ،(کبود )
  2. شکل : مانند : (مربع )،( سه گوش) (چهار گوش ) (کوتاه)
  3. صفت های تشبیهی که برهمانندی دلالت میکند و معمولا با پسوندهای مشابهت و ترکیبهای تشبیهی بوجود میاید مانند : گلگون ، مهوش، پریچهر ، سروقد

الف)صفت بیانی به لحاظ چگونگی وحالت
۱٫صفت فاعلی یا صفت حال وآینده برکننده کار دلالت می کند و دارای ساختمانهای خاصیت : مانند (نویسنده ) ، (آفریننده) ( گریان ) (دانا) (نگهبان ) (ستمگر ) (کودتاچی ) این قسمت صفتها بر حال یا آینده یا مبالغه (ستمگر) یا صفات ثابت (صفت مشبهه ) دلالت مینمایند .
۲٫صفت مفعولی یا صفت گذشته این صفت ها اگر از فعل متعدی بیایند هم برمفعولیت و هم برگذشته یعنی برکاری که در گذشته برموصوف واقع شده است دلالت میکند و معمولا از ماده فعل ماضی و پسوند (ه) ساخته میشوند. باین علت در زبانهای فرنگی آنها را صفتهای فعلی گذشته مینامند :مثال (گشته ) (دیده) (خورده))
۳-۱-۲تعاریف دیگر از صفات فاعلی ومفعولی
هرترکیبی که نتوان آنرا مقلوب نمود یا بصورت ترکیب اضافی با کسره در آورد صفت مفعولی است . مثل : پربسته ، بسته پر (با کسره اضافه غیر ملفوظ ) معنی ندارد
گاهی صفت مفعولی جانشین موصوف شده ، یا می شود در این صورت نوع آن ، اسم مرکب است و علامت جمع می گیرد مثل :پاک دیده که دیده (چشم =اسم ) است .
گاهی صفت مفعولی جانشین موصوف شده یا می شود در این صورت نوع آن اسم مرکب است وعلامت جمع می گیرد .(کامیاب خلیلی ۲۴:۱۳۸۵
این صفت ها اگر از فعل لازم بیایند بر مفعولیت دلالت ندارند زیرا فعل لازم مفعول نمیخواهد و تنها صفت گذشته اند و اطلاق صفت مفعولی برآنها درست نیست ، مانند (نشسته ) ، (رفته ) (آمده )
۳-۱-۳نشانه های ساختاری ولفظی بیانی
۱٫از نشانه های مهم صفت بیانی یکی پسوند (تر ) و (ترین ) است : مانند (نزدیکتر ) (نزدیک ترین ) این نشانه ها به آخر صفات دیگر نمیچسبد . دیگری (ی) مصدری و برخی از پسوندهای اشتقاقی اند که به آخر این صفت ها میچسبد و آنها را تبدیل بااسم میکند مانند : سیاهی و سفیدی
۲٫دیگراز نشانه های مهم لفظی صفت بیانی در زمان ما (کسره ) است که پیش از آنها در میاید مثل : ( راه نزدیک ) و کار یکساعته این کسره راباید کسره وصفی نامید نه کسره اضافه .این کسره گاهی برسرگروههای وصفی هم میایند مانند (مرد بسیار بزرگ ) ، ( روی مثل ماه ).
۳-۱-۴صفت بیانی از نظر موصوف

مدیر سایت