تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری و فرآیند تحلیل شبکه ای

Point of view, looking up ladder sticking through hole in ceiling revealing blue sky

[do_widget id=kl-erq-2]

سرمایه انسانی به میزان ارزش، مهارت ها و تجاربی که افراد در سازمان ها دارا می باشند اطلاق می گردد (روس و همکاران ، 1997). هم چنین بنتیس معتقد است سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. (بنتیس، 2002، 466-437)
1-10-2- سرمایه ساختاری :
سرمایه ساختاری شامل مکانیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیمم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی، فرآیندها، امور جاری و کارآیی هر یک از آن ها می داند. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است. به عبارت روشن تر، روس و همکارانش معتقدند هر آنچه که در شرکت باقی می ماند و پس از آن که کارکنان به هنگام شب به خانه می روند سرمایه ساختاری نامیده می شود. (بنتیس، 1999، 398)
1-10-3- سرمایه نوآوری :
شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت، نام تجاری و داریی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد. (ادوینسون و مالون، 1997)
1-10-4- سرمایه سازمانی :
شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ و توانمندی های سازمانی است (بنتیس، 1999، 400).
1-10-5- سرمایه رابطه ای :
موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در مسیرهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. هم چنین روس و همکاران اظهار می کنند که سرمایه رابطه ای شامل روابط با ذینفعان درون و بیرون سازمان است. (روس و همکاران، 1997، 417) استیوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه رابطه ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است. (استیوارت، 1997)
1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :
1- محدودیت زمانی، مکانی و به نوعی عدم دسترسی به تمامی کارشناسان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث گردید تا پرسشنامه ها تنها در بین افراد خبره توزیع گردد.
2- به علت عدم دسترسی به کارکنان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی سوالات و اهداف تحقیق از دیدگاه مدیران، کارشناسان و خبرگان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به نوعی کارکنان سازمان به علت تجربه کم در سازمان نتوانسنتد در نتایج این تحقیق اثرگذار باشند.
3- مشکلی که از ناحیه تحلیل شبکه ای می باشد، این است که فاکتورهای مدل تحلیل شبکه ای به طور طبیعی کمی نیستند. تحلیل شبکه تکنیکی است که برای حل مسائل چند معیاره در حالتیکه وابستگی بین فاکتورهایی (شاخص ها و زیرشاخص ها) که به طور طبیعی هم کمی و هم کیفی هستند، به کار می رود. به علاوه مسائلی که به وسیله ماتریس مقایسات زوجی تحلیل شبکه ای مدل می شوند. برای اولویت بندی فاکتورهایی که توسط گروهی خبره مورد قضاوت قرار گرفته اند، به کار برده می شوند. به هر حال تخصیص مقادیر کمی و عددی به عناصر در تصمیم گیری همواره امکان پذیر نیست و حتی ممکن است در هر بار اجرای مقادیر نتایج متفاوتی گرفته شود.
4- مشکل دیگری که از ناحیه تحلیل شبکه ای به آن برخورد می شود این است که اعتبار مدل با استفاده از داده های گذشته مورد آزمون قرار نگرفته است و این به سبب در دسترس نبودن داده های گذشته برای کارشناسان سازمان در تحقیق حاضر بوده است. و به این مسئله نباید به دیده یک کمبود و کسری معنی داری در ارزیابی مدل نگریسته شود. ماتریس مقایساتی که به عنوان ورودی در مدل پیشنهادی بوده است، تحت شرایط شناخته شده ای تشکیل شده است.

فصل دوم :
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه :
هدف از این فصل مرور ادبیات پژوهش است. این فصل از چهار بخش کلی تشکیل شده است، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری سرمایه فکری، در بخش دوم به مطالعه روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)، در بخش سوم به معرفی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در بخش چهارم به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی مربوط به سرمایه فکری و هم چنین پژوهش های انجام شده با تحلیل شبکه ای (ANP) پرداخته شده است.
« بخش اول »
2-1- مطالعه مبانی نظری سرمایه فکری
2-1-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری :
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی ها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آن ها واژه سرمایه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیرمالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده اند. با توجه به آن چه گفته شد، تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری گفته شده است، که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم :
2-1-1-1- سرمایه فکری از دیدگاه استیوارت
استیوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود. (استیوارت، 1997)