تعاریف بهره وری و شرکت کنندگان

تعاریف بهره وری و شرکت کنندگان

5-1) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93
Widget not in any sidebars

5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….94
5-3) بحث و تفسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
5-4) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 98
5-4-1) محدودیت های در اختیار و کنترل محقق ………………………………………………………………………… 98
5-4-2) محدودیت های خارج از کنترل ……………………………………………………………………………………… 98
5-5) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 99
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. 99
5-5-2) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 103
5-5-3) پیشنهاد به سایر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………… 103
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 134
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول (2-2): خلاصه ای از مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 57
جدول (3-1) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 66
جدول (3-2): تفکیک سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. 67
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
جدول (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
جدول (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی ………………………………………….. 80
جدول (4-7): جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها ……………………. 81

مدیر سایت