تعاریف مختلف سرمایه فکری و دارایی های نامشهود

2-1-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس
بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها و رقابت) تعریف می کند، که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند. (بنتیس، 1998)
Widget not in any sidebars

2-1-1-3- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون
ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند. (ادوینسون و مالون، 1997)
2-1-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند
بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال 2002، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند، سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه ای از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. (بنتیس و هالند، 2008)
2-1-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران
سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود، و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد. (روس و همکاران، 2005)
همان طور که گفته شد از سرمایه فکری تعاریف فراوانی شده است که چند نمونه از آن ارائه شد. با بررسی های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال 1987 تا کنون، برخی از آن ها به صورت منتخب در جدول 2-1 ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است. (مارو مستغفر ، 2005، ترجمه علوی و قریشی، 1386)
نویسندگان
تاریخ
تعریف
ایتامی
1987
دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری، اعتماد مشتری، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشد.
کلین و پروساک
1994
هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.
ادوینسون و سالیوان
1996
دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد.
بروکینگ
1996
ترکیبی از چهار جزء اصلی دارایی های بازار، دارایی های انسانی، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیرساختی است.
اسویبای

Author: مدیر سایت