تعاریف مهندسی مجدد

تعاریف مهندسی مجدد

تعاریف مهندسی مجدد

محققان تعریف های مختلفی از BPR ارائه کرده اند. برخی از این تعاریف به شرح زیر است :

–  مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در مقیاس بزرگ[1] ” باز طراحی ریشه ای[2] ” برای دستیابی به “بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز” مطرح شده است(رانگاناتان،هالیوال،2001)[3].

–  مهندسی مجدد، دگرگونی کلی کسب و کار، شکل دهی مجدد و نامحدود همه فرآیند های کسب و کار، فناوری ها و سیستم های مدیریت و به علاوه ساختار سازمانی و ارزش ها، برای دستیابی به جهش های کوانتومی[4] در سراسر عملکرد کسب و کار است(کرو،فاگ،باومان و کاسترو[5]،2002).

– گراور و مالهوترا[6] (به نقل از ولز، 2000)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : BPR مرکب از تغییر ریشه ای یا حداقل تغییر چشمگیر[7]، تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار یک واحد، نه حوزه کارکردی یا بخشی و برای دستیابی به اهداف عمده یا بهبودهای عملکرد شگفت انگیز است.

– لونتال[8] (به نقل از اردلی و همکاران، 2008)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است: بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد فرآیند های عملیاتی و ساختار سازمانی، که بر روی هسته رقابتی سازمانها، برای دستیابی به بهبود های شگفت انگیز در عملکرد سازمانی متمرکز شده است.

– همر، چمپی و داونپورت (به نقل از دی. بیهات،2000)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)، یک تکنیک مدیریتی به منظور دگرگونی[9] سازمانها به طور ریشه ای، برای دستیابی به بهبود های شگفت انگیز است.

– لو، پن و چن[10](به نقل از هی،2005)، مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار راهی است برای بهبود خدمات به مشتریان و شکست کارکردهای انبار شده، یک تکنیک مدیریتی، پیش نیاز در جهت یکپارچه سازی اطلاعات و سودمند است اگر با اهداف ویژه شرکت پیاده سازی شده باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق با موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

– مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)، تجزیه و تحلیل حیاتی و طراحی مجدد ریشه ای فرآیندهای کسب و کار موجود در درون و بین سازمان ها است، که برای دستیابی به بهبودهای شگفت انگیز در معیارهای عملکرد است (الاکشمیو پی،اس،2000)[11]

– اُبُلینسکی[12] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد به مجموعه ای از کارها اطلاق    می شود که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختاری افقی میان فعالیتی[13] مبتنی بر گروه و سطح تبدیل شود که در آن همه فرآیندها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد. برنامه مهندسی مجدد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار “بلند” به ساختار “شبکه ای و پهن” می شود(صرافی زاده، 1388: 112).

– پارکر[14] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد شامل استفاده از ابزارها و روش های تکامل یافته و ترکیب آن ها با تکنولوژی توانمند نوین به منظور فراهم آوردن یک ترکیب انفجاری برای پدید آوردن دگرگونی های شگرف در سطح سازمان و ارضای مشتری است (سوری، 1387: 33).

– داونپورت و شورت[15](به نقل از المشاری[16] و همکاران2001)،  مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مجموعه ای از فعالیت های منطقی به هم مرتبطی که برای نیل به یک نتیجه کاری معین انجام می شوند تعریف کرده اند.

– تالوار[17] (به نقل از المشاری و همکاران2001)،  مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده است : مهندسی مجدد را هرگونه ترتیبی از فعالیت های از پیش تعیین شده که برای نیل به دامنه ای از نتایج از پیش معین اجرا  می شوند تعریف کرده است.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه برنامه ریزی و مواد غذایی

– منگانلی و کلین[18] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : طراحی مجدد ریشه ای و سریع فرآیندهای استراتژیک و ارزش افزای کسب و کار و سیستم ها، سیاست ها، و ساختارهای سازمانی پشتیبان آنها به منظور بهینه سازی جریان کارها و افزایش بهره وری در یک سازمان(عیسی خانی و میرقادری، 1385)

– پپارد و رولاند[19] مهندسی مجدد را بدین گونه تعریف کرده اند : مهندسی مجدد یک فلسفه بهبود است که هدفش دستیابی به بهبودهای مرحله ای در عملکرد بوسیله طراحی مجدد ریشه ای فرآیندهاست و در این طراحی مجدد، سازمان می کوشد فعالیت های ارزش افزا را حداکثر و دیگر فعالیت ها را حداقل سازد. این رهیافت می تواند در سطح یک فرآیند منفرد و یا در کل سازمان بکار گرفته شود(عیسی خانی و میرقادری، 1385).

از بین تعاریف مطرح شده از مهندسی مجدد به نظر می رسد تعریف ابداع کنندگان این نظریه یعنی مایکل همر و جیمز چمپی که در ذیل آمده است از جامعیت بیشتری برخوردار است .

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) عبارت است از باز اندیشی بنیادین[20] و طراحی نو و ریشه ای[21] فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت(همر و چمپی، 1387: 67).

[1] large Scale

[2] Radical redesign

[3] Ranganathan, Dhaliwal, 2001

[4] Quantum leaps

[5] Crow, Fong, Bauman & Castro

[6] Grover and Malhotra

[7] Significant

[8] Lowenthal

[9] Transform

[10] Luo, Pan and Chen

[11] Alakshmi P.S, 2000

[12] Obolensky

[13] Cross Function

[14] Parcker

[15] Davenport & Short

[16] Al-mashari

[17] Tallvar

[18] Manganelli & Klein

[19] Peppard & Rowland

[20] Fundamental

[21] Radical

مدیر سایت