تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی …

تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی  …

ه ) معاون طرح و برنامه بودجه
و ) معاون آماد و پشتیبانی
ز ) معاون هماهنگ کننده ساعس
ح ) یک نماینده
و ) مدیر عامل باشگاه
ی ) مدیر تربیت بدنی ( دبیر هیئت ناجا)
اعضا هیئت مدیره :
اعضا هیئت مدیره باید از بین مسئولان و کارکنان سازمان یا نیروی مربوطه انتخاب گردند.
اعضا هیئت مدیره حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر میباشند.
جمع بندی
درست است که می‌توان عامل مشخصی را که در رضایتمندی تاثیر دارند، تعریف کرد و شاید حتی ساده تر بتوان عوامل مشخصی را که در نارضایتمندی دخیل هستند برشمرد، اما شاید این فرض ساده انگاری باشد که با حداقل کردن عوامل ناراضی کننده و حداکثر ساختن عوامل راضی کننده بتوان به حالی از رضایتمندی شغلی رسید که پایدار باشد. در واقع این امر یکی از اهداف برنامه‌های انسانی کردن کار است و هدف ارزشمندی نیز شمرده می‌شود، حتی اگر تنها اثر آن افزایش کیفیت عمومی زندگی کاری باشد. اما نباید فرض کرد که انسانی کردن کار لزوماً به رضایتمندی شغلی پایدار منجر خواهد شد. اهداف رضایتمندی از کار گذراست. هرچه ما بدان نزدیک می‌شویم آنها دور می‌شوند. همان گونه که اشاره شد، ظرفیت انسان برای تطبیق چنان است که اگر به این اهداف برسد، با سطح زندگی جدیدی تطبیق می‌کند و آن را به عنوان حد متعارف می‌پذیرد و در جستجوی رضایتمندی بیشتری بر میآید، هنگامی که محیط، تعادل درونی بدن انسان را به خطر اندازد و دامنه و یا سرعت تغییر خیلی بالا باشد، یا به اندازه مکفی نباشد ( که باز تعادل بدن انسان را به خطر می‌اندازد ). در این صورت تنش به وجود می‌آید که حداقل در ابتدا به صورت نارضایتمندی بروز می‌کند.
با در نظر گرفتن این عوامل و بیش از حد ساده کردن موضوع برای روشن بودن هدف، به نظر می‌رسد که رابطه اصلی میان تنش انسان و رضایتمندی شغلی را میتوان به صورت منحنی کلاسیکی به شکل ( زنگ ) نمایش داد. بالاترین حد رضایتمندی هنگامی حاصل می‌شود که تنش بهینه باشد، هنگامی که خطوط مطلوب کنار زده شود و خطوط نامطلوب افزوده گردد. سطح رضایتمندی سقوط می‌کند و از یک منطقه بی تفاوتی می‌گذرد تا سرانجام به نارضایتمندی برسد. هرچه باید تاکید کرد که این منحنی دقیق نیست و با وجودی که همواره کل زنگ خود را حفظ می‌کند نسبتهای آن تغییر می‌کند در واقع شکل دقیق منحنی در یک حالت تغییر پیوسته است که تطابق پیوسته سیستم را همچنان که به اختلالات تعادل پاسخ نشان می‌دهد، منعکس می‌سازد (۸).
فصل سوم
روششناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق فعالیتی نظام دار است که به کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش سازمان یافته معطوف می‌باشد. در این فصل ابتدا به تشریح و توصیف جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است. سپس روش‌های گردآوری داده‌های تحقیق که از طریق پرسشنامه حاصل گردیده است به تفصیل مؤلفه‌های آن تشریح می‌گردد. همچنین ضمن تشریح روش تحقیق، روش نمونه‌گیری و روش‌های آماری و چگونگی تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق پرداخته است.
۳-۲- روش تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین رضایت شغلی و استرس در کارکنان تربیت بدنی ناجا میباشد. روش انجام تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است و گردآوری دادهها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی خواهد بود.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ( صفتها) متغیر واحدهای ان به مطالعه بپردازد.
جامعه آماری این تحقیق را کارکنان تربیت بدنی ناجا در سراسر کشور تشکیل میدهند که تعداد کل آنها ۵۸۶ نفر بود و بدلیل جامعیت تحقیق، حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه برآورد گردید گه در ستاد کل ناجا، مراکز آموزشی و فرماندهی انتظامی استانها مشغول به خدمت بودند و از این تعداد ۵۳۲ پرسشنامه به تیم تحقیق عودت داده شد که ۵۰۲ پرسشنامه قابلیت تحلیل را داشت و نرخ برگشتی پرسشنامه‌ها با احتساب قابلیت تحلیل ۶۶/۸۵ درصد بوده است که نرخ مناسبی است.
جدول۳-۱؛ تعداد اعضا جامعه، پرسشنامه ارسالی، پرسشنامه برگشتی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

ردیف معاونت تعداد اعضا ستاد کل تعداد اعضا استانها تعداد پرسشنامه ارسالی تعداد پرسشنامه برگشتی (نمونه)
۱ اطلاعات و ارتباطات ناجا ۳