تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی …

تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی  …

۳-۴) متغیرهای تحقیق
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم میشود: متغیر مستقل و متغیر وابسته. در تحقیقات همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیشبین و به جای متغیر وابسته از اصطلاح متغیر ملاک استفاده میگردد. لذا در این تحقیق متغیر پیشبین، استرس و متغیر ملاک رضایت شغلی میباشد و در تحقیق حاضر رضایت شغلی شامل پنج فرایند کار، پرداخت حقوق، همکار، سرپرست و إرتقا شغلی میباشد.
۳-۵) ابزار اندازه‌گیری
جهت جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد مهدی صانعی استفاده شد که این پرسشنامهها شامل دو بخش سوألات عمومی و سوألات اختصاصی است. سوألات عمومی شامل متغیرهای جمیعت شناختی مانند سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار و غیره میباشد اما سوألات اختصاصی بر اساس هدف و مسأله تحقیق عبارتند از :
پرسشنامه استرس شغلی که میزان استرس موجود در افراد را مورد سنجش قرار میدهند ( مشتمل بر بیست سوأل ).
پرسشنامه رضایت شغلی که همان پرسشنامه JDI بوده و میزان رضایت شغلی را مورد سنجش قرار میدهد ( مشتمل بر چهل سوأل ).
۳-۶) روایی پرسشنامه
علاوه بر سطح مقبول روایی دو پرسشنامه استاندارد در تحقیقات گذشته محققین داخل کشور ، محقق پرسشنامهها را بین ۱۵ تن از اساتید مدیریت ورزش توزیع کرد و کلیه پیشنهادات و اصطلاحات محتوایی و عبارتی با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور اعمال گردید.
۳-۷) قابلیت پایایی پرسشنامه
یکی از ویژگیهایی ابزار اندازه گیری پایایی آن است. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوههای مختلفی بکار برده میشود که در این پژوهش در یک مطالعه راهنما به حجم ۳۵ نفر، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و به ترتیب پرسشنامه استرس شغلی ۸۸/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی ۹۰/۰ برآورد گردید که بیانگر اعتبار بالای پرسشنامههای حاضر میباشد.
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در ابتدا اطلاعات و دادههای تحقیق بر اساس روشهای آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار، جداول، نمودارها ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای رسیدن به اهداف پژوهشی و تعیین ارتباط بین متغیرها از روشهای آماری کلموگروف اسمیرنوف به منظور تشخیص نرمال بودن دادهها و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین ارتباط استفاده شد . کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار ۱۶spss انجام گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها یکی از گامهای اساسی در تحقیقات میباشد و نتایج و یافتههای پژوهش به آن بستگی دارد. در مرحله تجزیه و تحلیل، دادههای خام بدست آمده از نمونه آماری با استفاده از تکنیکهای آماری مناسب تحلیل میشود تا نتایج تحقیق معلوم گردد. این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی؛ ابتدا به توصیف مشخصات فردی نمونه‌آماری و سپس میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی میپردازد. در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و درک بهتر استفاده شده است.
۴-۲- توصیف یافتههای تحقیق
در این بخش ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها و سپس شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق یعنی سوالات و ابعاد پرسشنامه رضایت شغلی و استرس با استفاده از جدول و نمودار توصیف شده است.
۴-۲-۱) مشخصات فردی : به منظور شناخت دقیق نمونه آماری تحقیق، مشخصات عمومی پاسخ دهندگان مانند سن، مدرک، سابقه کار و نظایر اینها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این بررسی در جداول ذیل ارائه میگردد.
دادههای توصیفی وضعیت سنی :
جدول (۴-۱): توزیع و درصد فراوانی سن کارکنان تربیت بدنی ناجا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

سن
زیر ۲۰ سال ۲۱ تا ۳۰ سال ۳۱ تا ۴۰ سال ۴۱ تا ۵۰ سال ۵۱ سال به بالا