جستجوی مقالات فارسی – تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- …

جستجوی مقالات فارسی – 
تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران-  …

** در سطح ۰۱/۰ معنادار است.
همانگونه که در جدول (۴-۱۲) مشاهده میشود در بررسی رابطه بین استرس و رضایت شغلی کارکنان تربیت بدنی ناجا در سطح معناداری ۰۱/۰ ، مقدار همبستگی ۶۷/۰- و ارزش P برابر با ۰۰۱/۰ میباشد. ازین رو فرضیه صفر رد میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد به عبارت دیگر بین رضایت شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد، جهت رابطه بین رضایت شغلی و استرس در این بررسی معکوس میباشد بنابراین با افزایش رضایت شغلی ، استرس کاهش مییابد.
متداول‌ترین معیار تفسیر مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین (V) است. ضریب تعیین نشان‌دهنده نسبتی از کل واریانس یک متغیر است که می‌توان آن را به وسیله واریانس متغیر دیگر تبیین نمود.
۱۰۰ V= r2×
۹۸/ ۴۴ V=
بنابراین رضایت شغلی می‌تواند ۹۸/۴۴ درصد از استرس را توصیف نماید. به عبارت دیگر فقط ۸۹/۴۴ درصد واریانس (تاثیر) استرس با رضایت شغلی مرتبط است.
آزمون فرضیههای فرعی
برای بررسی فرضیه اول، فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
H0: بین میزان استرس شغلی و حقوق و مزایا از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین میزان استرس شغلی و حقوق و مزایا از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود دارد.
جدول (۴-۱۳) آزمون فرضیه فرعی اول

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

همبستگی اسپیرمن متغیر پیش
بین
متغیر ملاک سطح معناداری
(P)
میزان خطا ضریب همبستگی نتیجهگیری
فرعی اول استرس حقوق و مزایا ۰۰۱/۰ ۰۱/۰ ۴۶/۰- (**) رد فرض صفر

(**) در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است.

مدیر سایت