تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی …

تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی  …

همان گونه که در جدول (۴-۱۳) مشاهده میشود در بررسی رابطه استرس شغلی و میزان حقوق و مزایا کارکنان ناجا و در سطح آلفای ۰۱/۰، مقدار همبستگی ۴۶/۰- و ارزش P برابر با ۰۰۱/۰ میباشد. از این رو فرض صفر رد میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارت دیگر میان میزان استرس شغلی و حقوق و مزایا در کارکنان ناجا ارتباط معناداری وجود دارد. از طرفی ضریب همبستگی آزمون (۴۶/۰-) منفی است، جهت رابطه در این بررسی معکوس میباشد. بنابراین با افزایش میزان حقوق و مزایا در ناجا، استرس شغلی کاهش مییابد.
متداول‌ترین معیار تفسیر مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین (V) است. ضریب تعیین نشان‌دهنده نسبتی از کل واریانس یک متغیر است که می‌توان آن را به وسیله واریانس متغیر دیگر تبیین نمود.
۱۰۰ V= r2×
V = 16/21
بنابراین حقوق و مزایا می‌تواند ۱۶/۲۱ درصد از استرس را توصیف نماید. به عبارت دیگر فقط ۱۶/۲۱ درصد واریانس (تاثیر) استرس شغلی با حقوق و مزایا مرتبط است.
آزمون فرضیه فرعی دوم
برای بررسی فرضیه دوم، فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
H0: بین استرس شغلی و روابط با همکاران کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین استرس شغلی و روابط با همکاران کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود دارد.
جدول (۴-۱۴) آزمون فرضیه فرعی دوم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

همبستگی اسپیرمن متغیر پیشبین متغیر ملاک سطح معناداری
(P)
میزان خطا ضریب همبستگی نتیجهگیری
استرس شغلی روابط با همکاران ۰۶۱/۰ ۰۱/۰ ۲۳/۰- (**) پذیرش فرض صفر

(**)در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است.
همان گونه که در جدول (۴-۱۴) مشاهده میشود در بررسی رابطه بین استرس شغلی و روابط با همکاران کارکنان تربیت بدنی ناجا و در سطح آلفای ۰۱/۰، مقدار همبستگی ۲۳/۰- و ارزش P برابر با ۰۶۱/۰ میباشد. از این رو فرض صفر پذیرفته میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر میان استرس شغلی و روابط با همکاران کارکنان تربیت بدنی ناجا ارتباط معناداری وجود ندارد. از طرفی ضریب همبستگی آزمون (۲۳/۰-) منفی است، جهت رابطه بین در این بررسی معکوس میباشد. بنابراین با افزایش روابط با همکاران در سازمان، استرس شغلی کاهش مییابد.
متداول‌ترین معیار تفسیر مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین (۲ r) است. ضریب تعیین نشان‌دهنده نسبتی از کل واریانس یک متغیر است که می‌توان آن را به وسیله واریانس متغیر دیگر تبیین نمود.

مدیر سایت