تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری …

تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری  …

۱۰۰ V= r2×
۲۳/۰r = –
۲۲/۵۵ V=
بنابراین روابط با همکاران می‌تواند ۲۲/۵۵ درصد از استرس را توصیف نماید. به عبارت دیگر فقط ۲۲/۵۵ درصد واریانس (تاثیر) استرس شغلی با روابط با همکاران مرتبط است.
آزمون فرضیه فرعی سوم
برای بررسی فرضیه سوم، فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
H0: بین استرس شغلی و نوع کار مسئولین از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین استرس شغلی و نوع کار مسئولین از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه معناداری وجود دارد.
جدول (۴-۱۵) آزمون فرضیه فرعی سوم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

همبستگی اسپیرمن متغیر پیشبین متغیر ملاک سطح معناداری
(P)
میزان خطا ضریب همبستگی نتیجهگیری
استرس نوع کار ۰۱۰/۰ ۰۱/۰ ۱۰/۰(**) رد فرض صفر

(**)در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است.
همان گونه که در جدول (۴-۱۵) مشاهده میشود در بررسی رابطه استرس شغلی و نوع کار مسئولین از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا و در سطح آلفای ۰۱/۰، مقدار همبستگی ۱۰/۰ و ارزش P برابر با ۰۱۰/۰ میباشد. از این رو فرض صفر رد میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارت دیگر میان استرس شغلی و نوع کار مسئولین از دیدگاه کارکنان تربیت بدنی ناجا ارتباط معناداری وجود دارد. از طرفی ضریب همبستگی آزمون (۱۰/۰) مثبت است، جهت رابطه بین نوع کار مسئولین و استرس در این بررسی مستقیم میباشد. بنابراین با افزایش نوع کار مسئولین در سازمان، استرس شغلی نیز افزایش مییابد.
متداول‌ترین معیار تفسیر مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین (۲ r) است. ضریب تعیین نشان‌دهنده نسبتی از کل واریانس یک متغیر است که می‌توان آن را به وسیله واریانس متغیر دیگر تبیین نمود.
۱۰۰ V= r2×

مدیر سایت