متن کامل – تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی …

متن کامل – 
تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی  …

۰۰/۱۰r =
۰۰/۱۰ V=
بنابراین نوع کار مسئولین می‌تواند ۰۰/۱۰ درصد از استرس را توصیف نماید. به عبارت دیگر فقط ۰۰/۱۰ درصد واریانس (تاثیر) استرس شغلی با نوع کار مسئولین مرتبط است.
آزمون فرضیه فرعی چهارم
برای بررسی فرضیه فرعی چهارم، فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
H0: بین استرس شغلی و روابط با سرپرست و کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه وجود ندارد.
H1: بین استرس شغلی و روابط با سرپرست و کارکنان تربیت بدنی ناجا رابطه وجود دارد.
جدول (۴-۱۶) آزمون فرضیه فرعی چهارم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

همبستگی اسپیرمن متغیر پیشبین متغیر ملاک سطح معناداری
(P)
میزان خطا ضریب همبستگی نتیجهگیری
استرس روابط با سرپرست ۰۱۰/۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰-(**) رد فرض صفر

(**)در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است.
همان گونه که در جدول (۴-۱۶) مشاهده میشود در بررسی رابطه بین استرس شغلی و روابط با سرپرست کارکنان تربیت بدنی ناجا و در سطح آلفای ۰۱/۰، مقدار همبستگی ۰۷۰/۰- و ارزش P برابر با ۰۱۰/۰ میباشد. از این رو فرض صفر پذیرفته میشود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر میان استرس شغلی و روابط با سرپرست کارکنان تربیت بدنی ناجا ارتباط معناداری وجود دارد. از طرفی ضریب همبستگی آزمون (۰۷۰/۰-) منفی است و جهت رابطه در این بررسی معکوس میباشد. بنابراین با افزایش روابط با سرپرستان در سازمان، استرس شغلی کاهش مییابد.
متداول‌ترین معیار تفسیر مقدار بزرگی ضریب همبستگی، ضریب تعیین (۲ r) است. ضریب تعیین نشان‌دهنده نسبتی از کل واریانس یک متغیر است که می‌توان آن را به وسیله واریانس متغیر دیگر تبیین نمود.
۱۰۰ V= r2×
۰۷۰/۰-r =

مدیر سایت