سايت مقالات فارسی – تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن …

سايت مقالات فارسی – 
تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن  …

 

-۱۶-۱مروری بر کارهای پیشین……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۱۶-۱-جاذبهای بکار رفته برای حذف فلوئورید…………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱۶-۱-الکترودهای انتخابگر یون فلوئورید گزارش شده در مراجع علمی…………………………………………………………….۳۴
۱-۱۷-اهداف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲- دستگاهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-٣-نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۱-تهیه محلولها ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
٢-۵- رسم نمودار کالیبراسیون…………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۶-روش کار مطالعه حذف فلوئورید از محیط آبی …………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۷-روش کاربردی رسم ایزوترم های جذب …………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۸- بررسی اثر آنیونهای دیگر در کارایی جذب……………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۹-تهیهFT-IR وXRD و SEM ……………………………………………………………………………………………………………..43
۲-۱۰-روش سنتز نانو ذرات زئین……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۱- روش تهیه الکترود انتخابی یون فلوئورید ………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱-مطالعه حذف فلوئورید از آب با استفاده از جاذب(زئین اصلاح شده با سولفوریک اسید)…………………………………۴۵
۳-۱-۱-طراحی ترکیب مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱-۲-تفسیر نمودارها………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۱-۳-انتخاب شرایط بهینه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۱-۴-تکرار آزمایش در شرایط بهینه و بررسی تکرار پذیری آزمایش ها………………………………………………………………۵۳
۳-۱-۵-بررسی حذف فلوئورید از محلولهای آبی در حضور آنیونهای دیگر……………………………………………………………۵۳
۳-۱-۶-نتیجه حذف فلوئورید از نمونه آب تهیه شده از مناطق اطراف شهرستان ماکو………………………………………………۵۴
۳-۱-۷-نتایج حاصل از FT-IR …………………………………………………………………………………………………………………….55
۳-۱-۸-نتایج حاصل از XRD ………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-۱-۹-نتایج حاصل از SEM……………………………………………………………………………………………………………………….58
۳-۱-۱۰-نتایج SEM و XRD نانو ذرات زئین………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲-ایزوترم های جذب……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
…………………………………………………………………………………..۶۱ ۳-۳-طراحی الکترود خمیر کربن حساس به یون فلوئورید
۳-۳-۱-انتخاب نسبت اجزاء سازنده الکترود………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۳-۲-مطالعه اثرpH……………………………………………………………………………………………………………………………………63
۳-۳-۳-بررسی ویژگیهای الکترود پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۳-۴-مطالعه انتخابگری الکترود پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۳-۵-زمان پاسخ دهی و طول عمر الکترود……………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۳-۶-کاربردهای تجزیهای……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۴- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

مدیر سایت